ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:26
ފ.މަގޫދޫ
ފ.މަގޫދޫ
ގޫގުލް
ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ފ. އަތޮޅު މަގޫދޫގެ ފަޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ
 
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލެޓަރ އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ސިޓީ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި

ފ. މަގޫދޫ ފަޅުގައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލެޓަރ އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން 15 ފެބްރުއަރީ 2024 ގެ 13:30 ގެ ކުރިން ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި ސިޓީ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ކުރިއިއުލާނުގައިބުނެފައިވެއެވެ.

ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރަނީ ފ. މަގޫދޫ ފަޅުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި 10 ހެކްޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާލިޙުގެ ސުވާލެއް: އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މިދެވެނީ ކޮން ކަހަލަ މެސެޖެއްތޯ؟
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުން މަގޫދޫ ރައްޔިތުން "ގުނބޯ" ހައްދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ!
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު
މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވަނީ ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅަށްޓަކާއެއް ނޫން: ޕީއެންސީ
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި