ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 12:23
އަބްދުލްމުހީތު (ބޮބީ) މަރާލި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވި ދެ މީހުން
އަބްދުލްމުހީތު (ބޮބީ) މަރާލި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވި ދެ މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މުހީތުގެ މަރު
މުހީތުގެ މަރު: ކުށް ސާބިތުވި ދެމީހުންނަށް ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން ހައިކޯޓުން އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތެއް ދީފި
 
މުހީތު މަރާލާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 7 މެއި 2019 ގައި ވަނީ މައިމޫނާއި މުހުޖަތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާފައި

އަބްދުލްމުހީތު (ބޮބީ) މަރާލި މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވި ދެ މީހުން މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ގޯޅި ތެރޭގައި 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މުހީތަށް ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތިން މީހަކަށް ދައުވާ ކުރިއެވެ. އެއީ ޅ. ނައިފަރު ޒައިތޫނިގޭ މުހައްމަދު މައިމޫނާއި ގދ. ގައްދޫ އަބްލަޣީގޭ މުހުޖަތު އަހުމަދު ނާސިހާއި ސ. މަރަދޫ ސަލްޓަންވިލާ އަލީ މުޝައްފާއު އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 7 މެއި 2019 ގައި ވަނީ މައިމޫނާއި މުހުޖަތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ، މުހީތު މަރުވެފައިވަނީ މުހްޖަތު އަހްމަދު ނާސިހާއި އިތުރު ބަޔަކު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުން ލިބުނު ޒަހަމުތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ދެ މީހުން މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގައިވާ ގޮތުން މުހީތުގެ ހުރިހާ ވާރިސުން ބޭނުންވަނީ ގާތިލުންގެ ފުށުން ޤިޞާޞް (މަރަށް މަރު) ހިފުމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

އެ ޙުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ވަކީލެއް އައްޔަނު ކުރުުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައިވެސް މައިމޫނާއި މުހުޖަތު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ވަކީލަކާއި ނުލައެވެ. އެމީހުން ވަނީ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވަނީ ވަކީލަކާއެކުގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި އެމީހުން ބުނީ، ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް އެ މައުލޫމާތު އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމީހުން ވަނީ ވަކީލުންގެ ފުރުސަތު ހޯދުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން ޝަރީއަތުގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް މާނިއު ހުސައިން، އިސްފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ފާތިމަތު ފަރުހީޒާއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެއްވާފައެވެ.

އަދި ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލަތަކަށް އިސްކަންދީގެން ހައިކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާއިރު، މި މައްސަލައިގެ ގަޒިއްޔާއަށްވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަން ފަނޑިޔާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިއީ 2019 ގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލައެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވަކީލަކާއި ނުލައި ހާޒިރުވި ނަމަވެސް، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް