ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 17:55
އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ބަޔަކު ތިބިކަމަށް ބަލައިގެން ވޯޓެއް ނުނެގޭނެ، މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނެ - އެމްޑީޕީ
 
ޓީމްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލުވާން ޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރާނެ
 
މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެން ނެތްއިރު، އެ މެންބަރުން ތިބިކަމަށް ބަލައިގެން ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ
 
މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަދެގެން ނުވާނެ

މަޖިލީހުގައި ހުސްވެފައިވާ ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ނުކުރުމަށް އަންގައި، އަދި އެ މުއްދަތު ވެސް ނެތްއިރު، އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ބަޔަކު ތިބިކަމަށް ބަލައިގެން މަޖިލީހުގެ ވޯޓެއްވެސް ނުނެގޭނެ ކަމަށާއި ކޯރަމެއް ވެސް ހަމައެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި މެންބަރުންގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއްގައި، މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް އެހެން ބާރަކުން ވަނުމުގެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ގަބޫލުކުރައްވާ ހަމައަކީ، އެކަމުގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ވަދެގެންވެސް ނުވާނެކަމަށް ކަމަށާއި، އަދި އެ މައްސަލައަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭން، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން ގާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްވެގެން ދިއުމުން، އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮންނަ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން، މިހާރު ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފައި އޮތްގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ގުނާނަމަ، އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ބަޔަކު އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގުނައިގެން މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގެ އަދަދު ގުނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯރަމްވެސް ގުނަންޖެހޭނީ އެގޮތަށް ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ގާނޫނު އަސާސީން އެ ހުސްވި ގޮނޑިތަކަށް، އިންތިޚާބުކުރުން ބައި އިލެކްޝަނަކުންވެސް، މިހާރު ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް ބަލާއިރު، އަލުން ބައި އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިގެން، އެ ގޮނޑިތަކަށް ނުވަތަ އެ ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން މަނާކޮށްފަ އޮތް އޮތުމެއް އެބައޮތް. އެގޮތަށް މަނާކޮށްފަ އޮތް ގަޑިއެއްގަ އެމީހުންނަކީ ތިބި ބައެއްގެ ގޮތަށް ބަލައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ގުނާނީ ކޮންހަމައަކުންތޯ؟ އެހެންވީމަ އެ 6 މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްތޯ، ކޮން ނަމެއް ކިޔާބައެއްތޯ، އަދި ކާކުތޯ، ނުވަތަ ދައުރު ނިމެންދެން މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުރު ނިމެންދެން އެ ހުސްގޮނޑި ގުނައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު ހަމަކުރާނީތޯ؟ ހަމަ ގައިމު އެ ހުސްގޮނޑިއަކަށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެ އެހެންނޫންތޯ؟ އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އެއީ ހަމަޖެހޭ މާނަކުރުމަކަށް ދާނެހެނެއް، އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ބަޔަކު ތިބިކަމަށް ބަލައިގެން ތިބުން.
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ހިސާން ހުސައިން

ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހިސާން ވިދާޅުވީ، ޓީމްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލްވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން ކުރާނެކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ސުޕްރީން ކޯޓުން އެކަންކަން އެގްޒެމައިންކޮށް، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަންކަން ވެފައި އޮތީ އެހެންކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުން 2 އަމުރެއް ނުނެރޭ، ދިމާވީ އިދާރީ އޮޅުމެއް
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާނީ ސިޔާމް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު