ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:14
ހޯދަމުންދާ މީހުން
ހޯދަމުންދާ މީހުން
ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކުރުން
ފުލުހުން ބަލަމުންދާ ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
 
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު ހޯދަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން
 
އަޙްމަދު ނިޒާމް (50އ) ހޯދަނީ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އެކަކީ ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު C9-4-C އަޙްމަދު ނިޒާމް (50އ)އެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން ދަނީ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ތަހުގީގަށް ސުވާލުކުރުމަށް 2024 ފެބްރުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހއ. ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ވަނީ  ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު، ހދ. ކުުދުއްފުށި / ގުލްޒާރުގެ، (36އ) ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އޭނާ ހޯދަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ހއ. ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނުވަތަ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް  2024 ފެބްރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް ހާޒިރުވާން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް