ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 12:48
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ތެރެއިން
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުން
ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް ޕީޖީން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ނިޒާމުގައި މިހާރު ކުރަން ހުރި މައިގަނޑު ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައި
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން ޚާއްސަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވޭ

ޖިނާއީ އެކި ކުށްކުށުގެ ޢަމަލުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެންނާއި، ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އިސްނެގުމާ އެކު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ އެ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައި ވަނީ ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަަމަށެވެ. އަދި މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ނިޒާމުގައި މިހާރު ކުރަން ހުރި މައިގަނޑު ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ޕީޖީ އޮފީހުން އިތުރަށް ބުނީ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނަކަށް މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މަތިވެފައި އޮތީ، ކުޑަކުދިން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ދައުވާއެއްކޮށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކި ހޯދޭނޭގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެއް ތައްޔާރުކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޕީޖީ އޮފީހުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި މި އަންނަ ރަމަޟާން މަސް އަންނަންވާއިރަށް، އެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެކަމާބެހޭ ތަމްރީނުތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް