ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 23:36
އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު
އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު
އަވަސް.އެމްވީ
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ: ސައީދު
 
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުންވެސް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި

ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަހާ ފޯރަމްގައި މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުންވެސް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނުދޭނެ ކަމަށާއި، މާލޭގެ މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ވިޔަފާރިތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަން މަތީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހާލަތުގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރިނަމަވެސް އެއީ ދިވެއްސެއް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމަށާއި، ބިދޭސީ މީހާއަކީ މުވައްޒަފު މީހާ ކަމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދަނޑުވެރި ރަށްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބައެއް ބިދޭސީން އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު މުދާ ނަގާ ކަމަށާއި، މިކަންކަން ހައްލު ކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމް އެބަހުރި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަ ޝަކުވާއެއް. އަބަދުވެސް އަންނަ ޝަކުވާއެއް. ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ވާ ގޮތަކީ ދިވެހި ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި މިއޮންނަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި. އެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތުން މިހަދާ ގޮތަކީ ބިދޭސީއަކަށް އެތަން ހިންގަން މިދެނީ. ދިނީމަ އާންމު އުސޫލުން އިންސްޕެކްޝަނާ ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ޖަސްޓިފައި އެބަކުރޭ މިއީ ދިވެހި ވިޔަފާރިއެއްކަން. ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކުން ވަޒީފާ ދީފައި ހުންނަ މީހެއްކަން. ދެން މިޖެހެނީ އަނެއްކާވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން އޮޅުންފިލުވަން މިއީ ކިހިނެތްވާ ކަމެއްތޯ
އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އަދި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސައީދު

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރިތައް ބަލައި، އެކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުން އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރު ދެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވައިލުމަށް، ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް