ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 12:16
އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުން
އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުން
އަވަސް.އެމްވީ
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިންޓަރންޝިޕް
އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މި އިންޓޭކްގައި ފުރަސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 ފަރާތަކަށް
 
15 ފެބުރުވަރީ  2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވޭ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ 8 ވަނަ އިންޓޭކް (17 މާރިޗު 2024) ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 28 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން 15 ފެބުރުވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އިންޓޭކްގައި ފުރަސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 ފަރާތަކަށެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 15 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ޕްރޮގްރާމަށް ބައިވެރިން ހޮވުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނީ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް ބަލައި، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިފަހުން ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަރންޝިޕް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުމާއި، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ "ސެޓްފިކެޓް އޮފް ޕްރޮވިޝަނަލް މެޑިކަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން" ސެޓްފިކެޓް އޮތުމާއި، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި އެއްވެސް ޕޮލިސް ރިކޯޑެއް ނެތުން ހިމެނެއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  www.igmh.gov.m އިން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 ން 12:00 އަށައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕް އޮފީހުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެކު 15 ފެބުރުވަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން  އަައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ މެޑިކަލް އިންޓަރންޝިޕް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 12:00 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް