ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 20:32
މިސް ޖަޕާން 2024، ކެރޮލީނާ ޝީނޯ (މެދުގައި)
މިސް ޖަޕާން 2024، ކެރޮލީނާ ޝީނޯ (މެދުގައި)
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މިސް ޖަޕާން ރީތީގެ މުބާރާތް
ޔޫކްރެއިނަށް އުފަން މޮޑެލަކަށް މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ދިނުމުން ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ
 
2015 ވަނަ އަހަރު ވެސް ކަޅު ނަސްލުގެ ކުއްޖަކަށް މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ލިބިފައިވޭ

"ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. ޖަޕާނު ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިގަތުމަށް އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެހާ ފަސޭހައެއްނޫނެވެ." ކަރުނަ ފޮހެލަމުން ފަރިތަކަމާއެކު ފުރިހަމަ ޖަޕާނު ބަހުން ކެރޮލީނާ ޝީނޯ ބުނެލިއެވެ.  

ކެރޮލީނާ ޝީނޯއަކީ މިއަހަރުގެ މިސް ޖަޕާން ރީތީގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޒުވާނާއެވެ. އޭނާ އުފަންވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޝީނޯގެ އުމުރުން ފަސް އަހަރުގައި އެ އާއިލާވަނީ ޖަޕާނަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އުޅެބޮޑުވެފައިވަނީ ޖަޕާނުގައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ޖަޕާނު ރައްޔިތަކަށްވެސް ވެފައެވެ.

ޖަޕާން ސިޓިޒަންޝިޕް ދީފައިވާ އެހެން ގައުމެއްގެ ފަރާތަކުން މިސް ޖަޕާން ރީތީގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް ކެރޮލީނާ ޝީނޯގެ ކާމިޔާބީއާއެކު ތަފާތު ފާޑިކިއުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެއްބަޔަކު، އެއީ ޒަމާނާއެކު އަންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ބުނެފައިވަނީ ޝީނޯގެ ސިފަ ޖަޕާނުގެ މީހަކާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވައްތަރު ނޫންކަމުން، މިސް ޖަޕާންގެ ލަގަބު އޭނާއަށް ހައްގު ނޫންކަމުގައެވެ.

މިސް ޖަޕާން 2015، އަރިއާނާ މިޔަމޯޓޯ - ގެޓީ އިމޭޖަސް

2015 ވަނަ އަހަރު، ކަޅު ނަސްލުގެ ކުއްޖެއްކަމަށްވާ އަރިއާނާ މިޔަމޯޓޯއަށްވެސް ވަނީ މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ލިބިފައެވެ. މިޔަމޯޓޯގެ މަންމައަކީ ޖަޕާނު މީހެކެވެ. އަދި ބައްޕައަކީ އެފްރިކަން-އެމެރިކަންއެކެވެ. އެހެން ކަމާއެކުވެސް އެފަހަރުވެސް ކަޅު ނަސްލުގެ ކުއްޖަކަށް މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ދެވޭނެތޯ އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާފައި ވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ރާނީ ޝީނޯގެ މައިންބަފައިންނަކީވެސް ޖަޕާނު މީހުންނަށް ނުވާކަން، މިއީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޝީނޯއަށް ލަގަބު ހައްގު ނޫން ސަބަބެކެވެ. ޔޫރަޕް މީހަކަށް ޖަޕާނުގެ އެންމެ ރީތި އަންހެނާގެ ލަގަބު ދިނުމުން އެއިން ދެވެނީ ގޯސް މެސެޖެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައި ވެއެވެ.

މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވަނީ، ޝީނޯ އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ފުރިހަމަ "ކޮންފިޑަންސް"ގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ވާހަކަދެއްކުމާ ލިޔުމުގައިވެސް އަދަބު އިހުތިރާމާއެކު، ކުށަކާނުލައި ޖަޕާނު ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަ ޖަޕާން މީހުންނަށްވުރެ ޝީނޯގެ ކިބައިގައި "ޖަޕަނީސް" ސިފަ އެބަހުރިކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.  

މިދިޔަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ލިބުމުން އޭނާ ކޮށްފައިވާ އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ ހަށިގަނޑުން ޖަޕާނު މީހަކާ އެއްގޮތް ނުވިނަމަވެސް މިހާ ދުވަހު އުޅެބޮޑުވީ ޖަޕާނުގައިކަމުން އޭނާގެ ސިކުޑި ނުވަތަ ވިސްނުން މިހާރު "ޖަޕަނީސް" ވެފައި ވާކަމުގައެވެ.

މިސް ޖަޕާނުގެ ތާޖާ ހަވާލުވަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މިސް ޖަޕާނުގެ ލަގަބު ހޯދުމަކީ އޭނާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމުގައެވެ.        

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް