ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 20:29
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި، ޑރ. އަޙުމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި، ޑރ. އަޙުމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޑރ. ޒިޔާދުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ
ޑރ.ޒިޔާދްގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި
މިމައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
މި ނިންމުމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފަހުން ހާމަ ކުރާނެ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި، ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާ ސާބިތު ނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިމައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕީޖީން ބުނީ ފަހުގެ ނިންމުންތަކަށް ބަލާއިރު، މި ކޭސް ދަށުން ކޯޓުން މޮޅު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ނިންމުމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފަހުން ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ޕީޖީން ބުނެއެވެ.

ޑރ ޒިޔާދުގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލި މ. މުހައްމަދީއާބާދު އިބްރާހީމް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 2 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޑރ. ޒިޔާދު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކުރި އަމަލެއް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި ކުށް އިބާރާތެއް އޮތްކަން ފާހަގަވި ހިސާބުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފަންގިފިލާ ހިމަނައިގެން އެއްބަސްވުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގައި އޮތް އިދާރީ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީގެ އެކި މުވައްޒަފުންނާއި، ވެރިންނާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ފާހަގަނުވިއިރު، އެ މައްސަލަ ޑރ. ޒިޔާދު ބާޤިރުއަށް ފާހަގަވާން ޖެހޭނެކަމަށް ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ނަޒަރުން ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާ އުންސުރުތައް ސާބިތުވޭތޯ ބަލާއިރު، ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ އަމަލު އަދި ޑރ. ޒިޔާދުގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ފާހަގަވާން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިބްރާހީމް އަބްދުﷲ ސައީދަކީ މިސްކިތްތަކާއި އިމާރަތްކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާ ކަމަށާއި، ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި އޭނާގެ ދައުރު އޮތްކަން އެނގެން އޮންނަކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެސްޖޭ ކޮންސްޓަރްޝަންއާއި ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރީ ފިނޭންސްގެ ކޮމިޓީން ހުއްދަދީ، ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެންކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ލީގަލް އޮޕީނިއަން ހޯދާފައި ނުވުމަކީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނި ނަމަވެސް، ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްބަސްވުމާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ދައުރެއް ނެތްކަމަށް ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޝަރީއަތުން ވަނީ ދައުލަތުގެ ދައުވާގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އުނިކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ޑރ. ޒިޔާދާއި އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް