ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 18:50
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާ
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއި އިތުރު ކަންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
ގަރާރު އަދި ބިލުތަކުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން އިއްވުން ހިމެނޭ
 
އިންތިހާބުތަކާއި ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު އެޖެންޑާކުރުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައި

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއި އިތުރު ކަންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫއްޕުން އެ ގްރޫއްޕުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދައުރުން ބޭރުން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް މި މަހުގެ 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މެންބަރުން މާލޭގައި ތިބުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކުރަން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީރުންނަށް ރުހުން އޮތްތޯ ބެލުމާއި، އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު އަދި ވުޒާރާތަކުގެ މެންޑޭޓް އަދި ފުރަތަމަ ކިއުން އިއްވަން ހުރި ބިލް އަދި ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ބަލާލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ، ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާތީ، ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބު ނުބޭއްވޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހެކެވެ.

މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާއިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ތާރީޚު ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންވާނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުގެ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންކަމާއި، ދާދި ފަހުން ސިއްހީ ފަރުވާ ނުދެވި މާލެ ނުގެނެވިގެން ނިޔާވި ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު