ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:57
ޑެރަން އެޑްވަޑްސް؛ މޭކަށިގަނޑުން ތިރި ޕެރަލައިޒް ވެފައި ވާ މީހެއް
ސިޓް-ސްކީ ކުރުން
މޭކަށިގަނޑުން ތިރި ވާގިނެތިފައި ވާ މީހަކު ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ތަނޑިއަށް: ކީއް ކުރަން ކަން އެނގޭތަ؟
 
އެޑްވަޑްސްގެ ޢަމާޒަކީ އިށީނދެ އިނދެގެން 333 ކިލޯމީޓަރު ނުވަތަ 207 މޭލުގެ ރާސްތާއަކަށް ސްކީ ކުރުން
 
އެކަން ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު، ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ތަނޑިއަށް އޭނާ ކުރާ ދަތުރުގައި

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމަކީ އަމިއްލަ އުފުލަށްޓަކައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމާއި، އަނެކާއަށް ފައިދާއެއް ކޮށްފާނެ، އެހެން ނަމަވެސް ގޮންޖެހުން ބޮޑު މައިދާންތައް ހުރަސް ނުކުރެވޭންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަން ސާބިތު ކޮށްދެމުން ދާ އެކަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން، ޑެރަން އެޑްވަޑްސްއެވެ.

ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި މިއަދު އިނަން މަޖުބޫރުވިއެއް ކަމަކު އެޑްވަޑްސް ޢަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ތަނޑީގައި ސްކީ ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދުމަށެވެ. އެކަން ކުރަނީ ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާގެ ނަން ރީތި ކުރާކަށް ނުވަތަ ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތެއްގައި މީހުންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތުމަކަށް ނޫނެވެ. އެ ކަން އޭނާ ކުރަނީ، ސްޕައިނަލް ކޯޑަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމާ ބެހޭ ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އެޑްވަޑްސް އަކީވެސް އިންތިހާއަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުނު ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ މޭކަށިގަނޑުން ފެށިގެން ތިރިން ވާގި ގޮސް، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަން ޖެހުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނޯތު ވޭލްސްގައި ފަރުބަދައަކަށް އަރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާގައެވެ.

އެޑްވަޑްސްގެ ޢަމާޒަކީ އިށީނދެ އިނދެގެން 333 ކިލޯމީޓަރު ނުވަތަ 207 މޭލުގެ ރާސްތާއަކަށް ސްކީ ކުރުމެވެ. އެކަން ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު، ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ތަނޑިއަށް އޭނާ ކުރާ ދަތުރުގައެވެ.

ޢަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް އެޑްވަޑްސް ބޭނުން ކުރުމުން ދާނީ ޙާލަތަށް ފެތޭ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ސްކީ-ޑިވައިސްއެކެވެ. ޢާންމުކޮށް މީހުން ސްކީ ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ޢާލާތްތަކާއި ޚިލާފަށް އެޑްވަޑްސް ބޭނުން ކުރާ ސިޓް-ސްކީ ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ، ކޮޅަށް ހުންނަ އިރު އަތް އަޅުވައިގެން އިތުރު ބާރު ހޯދޭ ފަދަ ކްރަޗް ނުވަތަ ހިނގާ ދަނޑިގަނޑާވެސް އެކުގައެވެ. ސްކީ ކުރަމުގައި ގެންނަ ހަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރާނީ އެޑްވަޑްސްގެ މަތީ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކުންނެވެ. އަތާއި ކޮނޑުގެ ބޭނުންވެސް ކޮށްގެންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ހަދާ، ސްޕައިނަލް ކޯޑުގެ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމާ ގުޅޭ އިތުރު ދިރާސާތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ޢިއުލާން ކުރުމަށް ލަންޑަންގައި ވާހަކަދައްކަމުން އެޑްވަޑްސް ބުނީ، ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ތަނޑި ނުވަތަ ސައުތު ޕޯލްގައި، އިނގިރޭސި ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ރޮބަރޓް ސްކޮޓް ކުރި ތަޖުރިބާތަކާއި ހޯދި ހޯދުންތަކާ އޭނާއަށް ލިބުނު މަޢުލުމާތުތަކަށް ފަހު، ޚުދު އޭނާވެސް އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވި ކަމަށެވެ.

ސައުތު ޕޯލް ދަތުރަކީ މީގެ އެތައް، އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން އަހަރެން ކުރަން ބޭނުންވި ދަތުރެއް. އެއީ ޝެކްލްޓަން އެންޑް ކެޕްޓަން ސްކޮޓްގެ ވާހަކަތައް ކީ ފަހުން. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަހަންނަށްވެސް އެ ދުނިޔެ ބަލައިލެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަ ހުރީ... އެކަމަކު، އެ ކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެގޮތުގަ ޙަޔާތް ވޭތުވަމުން ގޮސް، މި ހިނގި ޙާދިޘާއެއް ހިނގީ. އޭގެ ފަހުން މީހުންނަށް އަހަރެން އެނގެނީ، އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރާ، ނުކުޅެދޭ މީހާގެ ގޮތުގަ.
ޑެރަން އެޑްވަޑްސް؛ މޭކަށިގަނޑުން ތިރި ޕެރަލައިޒް ވެފައި ވާ މީހެއް

ސައުތު ޕޯލްގައި އެޑްވަޑްސް ކުރާ އާދަޔާ ޚިލާފު ދަތުރުގައި، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ކުޅެދޭ އިތުރު 2 މީހަކު، ޓީމް މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެ ދަތުރުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 12 ގަޑިއިރު ހޭދަ ކުރާނީ ސައުތު ޕޯލްގެ ސްނޯތަކާއި ގަނޑުފެންގަނޑުތައް ހުރަސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ކަފުޖަހާފައި ވާ ސާމާނުތަކުގެ ބަރުދަނުގައި އެކަނިވެސް 80 ކިލޯ ހުންނާނެއެވެ. ގަނޑުފެނުގެ ދަރުބާރުގައި އެޑްވަޑަސްއާއި އޭނާގެ ޓީމުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ހޭދަ ކުރާނީ ކޭމްޕު ޖަހައިގެންނެވެ.

އަހަރެން ކަހަލަ، ސްޕައިނަލް ކޯޑަށް އަނިޔާ ލިބިފަ ހުރި މީހަކު މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ އިރު ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ބައިވަރު ގޮންޖެހުންތައް އެބަ ހުރި. އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ، ޖަވާބު ނުލިބޭ އެތައް ސުވާލެއް ހުރިން. އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު، އެ ފަދަ ކަމަކަށް އިޖާބަ ދޭނެ ގޮތް ނޭނގޭނެތީ. މީ، މީގެ ކުރިން ކޮށްފަ އޮތް ކަމެއް ނަމަ ކޮންމެސް ކަހަލަ ދެލިކޮޕީއެއް އޮތީސް. ޤަވައިދު ފޮތެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްވެސް އޮތީސް. ސުން ޑިގްރީއަށް ވުރެ ފިނި ގަދަވާ ތަނެއްގަ، މޭކަށިގަނޑުން ތިރީގަ ހިއްސު ނެތް މީހަކު އުޅޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކެއް އޮތީސް ފެންނަން. މި ހަރަކާތުގަ އަހަރެން ހަމަ މުޅިންހެން މި ބަރޯސާ ވާން ޖެހެނީ އަހަރެންގެ ކޮނޑާއި ދެ އަތުގެ މައްޗަށް. އެކަމަކު، އެ ގަދަ ފިނީގަ ފްރޮސްޓްބައިޓްގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް. ހަށިގަނޑުގަ އިޙްސާސް ނެތް އިރު، އެހާ ގަދަ ފިނީގަ އުޅެން ޖެހޭ އިރު އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަމެއްވެސް ނޭނގޭ. އެކޮޅަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ޖަވާބު ނުލިބޭނެ ކިތަންމެ، ކިތަންމެ ސުވާލެއް އެބަ ހުރި.
ޑެރަން އެޑްވަޑްސް؛ މޭކަށިގަނޑުން ތިރި ޕެރަލައިޒް ވެފައި ވާ މީހެއް

ޢާންމުންނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 3 ލައްކަ ޕައުންޑް ނުވަތަ 381119 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެޑްވަޑްސް އުންމީދު ކުރެއެވެ. އެ ފައިސާ ދާނީ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހާލާ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަމުންދާ 'ވިންގްސް ފޮރ ލައިފް' ފައުންޑޭޝަންއަށެވެ. އެޑްވަޑްސްގެ 3 ލައްކައިގެ ޢަމަޒަކީ މިކަމާ ބޮޑު ގުޅުމެއް އޮތް ޢަދަދެކެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސްޕައިނަލް ކޯޑަށް އަނިޔާވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 3 ލައްކައަށް އަރައެވެ.  

ސްޕައިނަލް ކޯޑަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދައިދެނިވި ފަރުވާއެއް އޮތީ އުދަރެހުން މައްޗަށް ތޮޅިލުމާ މާ ދުރަކު ނޫން ކަމަށް އެޑްވަޑްސް ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އިތުރު ދިރާސާތަކުން ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކުގެ އެހީގައި، އޭނާ ފަދައިން އަނިޔާ ލިބިފައި ތިބި މީހުންނަށް އިހު އުޅުނު ދިރިއުޅުމަށް ދެވޭ ގޮތް ވުމަކީ އެޑްވަޑްސްގެ އުންމީދެކެވެ.

'ވިންގްސް ފޮރ ލައިފް ޔޫކޭ'ގެ ސީއީއޯ، އެމާ ހައިންޑްސް ބުނި ގޮތުގައި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ، ފަރުވާއެއް ހޯދުމުގެ ރަނގަޅު މިޞްރާބުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސްޕައިނަލް ކޯޑަށް އަނިޔާވެ، ނުކުޅެދޭ ޙާލަތަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުންނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ދިރާސާތަކުގެ އެހީގައި އަލުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބުނު މީހުން ކަން އެމާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޙާދިޘާގައި ޕެރަލައިޒް ވުމަށް ފަހުގައިވެސް އެޑްވަޑްސް ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު އެތައް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު އައިސް-ކެޕްގެ އެއް ކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ސިޓް-ސްކީ ކުރިއެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް އޮންނަ ރާސްތާގެ މިނަށް، ކަޔަކްއެއްގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރަކީވެސް އެޑްވަޑްސްއަށް ޚާއްޞަ އަހަރެކެވެ. އެޑްވަޑްސްއަކީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި ވަރލްޑް މެރަތަން ޗެލަންޖު ފުރިހަމަ ކުރި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. އެ އިވެންޓްގައި އެނާ ވަނީ 7 ދުވަސް މަތިން، ދުނިޔޭގެ 7 ބައްރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 7 މެރަތަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް ތާވަލު ކޮށްފައި ވާ ޚާއްޞަ އިވެންޓަކީ އަނިޔާ ލިބިފައި ތިބި މީހުންގެ އިތުރަށް، ދިރިއުޅުމުގައި އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ތަކުލީފުތައް އުފުލަން މަޖުބޫރުވެފައި ވާ މީހުންނަށް އުންމީދު އައު ކޮށްދެނިވި ހަރަކާތަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެޑްވަޑްސް އުންމީދު ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް