raajjemv logo
ވެނެޒުއޭލާ މައްސަލަ
ވެނެޒުއޭލާގައި ބޭއްވުނު ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން ގައުމަށް އުންމީދެއް އެބައޮތްތަ؟
 
އިދޮކޮޅު ފާރަތްތަކުން ވަނީ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން މުޒާހަރާތައް ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފައި
 
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 88 އިން ސައްތަ ވޯޓުލާން ނުނިކުންނަ ކަމަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު
2,435
ކ. މާލެ |
31 ޖުލައި 2017 | ހޯމަ 15:48
ވެނެޒުއޭލާގައި ދަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުން
ބީބީސީ

އިންތިހާއަށް ފާޑުކިޔުން އޮތަސް ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. ވެނެޒުއޭލާގެ ސިޔާސި މަސްރަހު އިންތިހާ އަށް ވަނީ ހަލަބޮލިވެފައެވެ.

އެހާ ވަރުން އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވި ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ރައީސް މަޑޫރޯ ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުމާއި އެއްބާރުލުން އޮންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ނެތްކަންވެސް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައެވެ. ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމު ކުރައްވައި އަދި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މަޑޫރޯ ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ އަލުން ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލުމަށް ގާނުނު ހަދާ މަޖިލީހެއް ބޭނުންވާ ކަަމަށެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް، އާދީއްތަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބާއްވައިފިއެވެ. ހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތެވެ. އުންމީދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. 

ވެނެޒުއޭލާގެ ނެޝަނަލް އިލެކްޓޯރަލް ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯގެ ވެރިކަން ކުރާ ސޯޝަލިސްޓް ޕާޓީއަށް ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލާ މަޖިލީހެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް އަށް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އާނ ބަސް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޓިބިސޭ ލުސެނާ އިއުލާން ކުރައްވާފައި ވަނީ ވޯޓުލާން ނިކުތް މީހުންގެ އަދަދަކީ 41.53 އިން ސައްތަ ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް މަޑޫރޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންތިޚާބަކީ އިންގިލާބަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓުލާން ނިކުމެފައި ވަނީ ދެތިން މިލިއަނެއްހާ މީހުން ކަމަށެވެ. މިނިވަން އިތުބާރު ކުރެވޭ ދިރާސާއެއް ގައި ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓުލާން ނިކުމެފައި ވަނީ 3.6 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައި ވަނީ އެކަމަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދިމާލަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބު ގެ ކުރިންނާއި އަދި އިންތިޚާބަށް ފަހުވެސް ވެނެޒުއޭލާގައި ބޭއްވުނު އިންތިޅާބަށް ދަނީ އިންތިހާ އަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލާ މަޖިލިހާއި ބޭހޭގޮތުން އާރޖެންޓީނާ، ކެނެޑާ، ކޮލަމްބިއާ، މެކްސިކޯ އަދި އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޚާބު ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށެވެ. ވެނެޒުވޭލާ އިން އާ ގާނޫނު އަސާސީ  އެކުލަވާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ވަނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަަށްވެސް އިންޒާރުދީފައެވެ. ވެނެޒުއޭލާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސެމިއުއެލް މޮންކަޑާ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަލައި ބަޔަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަކީ އެގައުމަށް ލިބެގެންވާ ސިޔާސީ މިނިވަންކަމުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ލިބިދޭ ހައްގައެއް ކަމަށެވެ.

ވެނެޒުއޭލާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަަލަބޮލިވެފައިވާ އިރު ރައްޔިތުން ބޭއްވި ތަފާތު މުޒާހަރާތަކުގައި މިދިޔަ އޭޕްރިލް އިން ފެށިގެން އެގައުމުގައި މަދުވެގެން 122 މީހުން މަރުވެ އަދި 2000 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. ވެނެޒުއޭލާގެ ޗީފް ޕްރޮސިކިއުޓަރު ގެ އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 10 މީހަކު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ގައުމަށް  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން "ހަމަޖެހުން ލިބޭނެ" ކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތެވެ. އުންމީދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް