ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:02
މާލޭގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މާލޭގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި
 
މަޤާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވާފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރް
 
އާ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އަކީ އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް
 
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 7621 ވޯޓުން

މާލޭގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރު ގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ބޭބޭފުޅުން ހުވާ ލައިދެއްވާފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރެވެ. އާޒިމްގެ އިތުރުން މިރޭ ހުވާކުރައްވާފައި ވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އައިމިނަތު ރިޝްފާ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން ނިޒާމް، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ހޮވިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ އަހްމަދު ރިޝްވާންއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ގޮނޑިތައް ހުސްވީ އެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް މަޤާމުތަކަށްވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީއެވެ. އާ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އަކީ އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނޮޓިންހަމް ޔުނިވަސިޓީން މާސްޓާސް އޮފް ބިޒްނަސް އިން ފައިނޭންސިން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަން އިން ބެޗްލާ އޮފް އާޓްސް އިން އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސިން ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ އާޒިމް އަކީ ފާއިތުވި 20 ވަރަކަށް އަހަރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާފައިވަނީ މާލެ ސިޓި މޭޔަރުގެ ބައި-އިލެކްޝަނާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ އާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނެވެ. އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ މާލެ މޭޔަރު ގޮނޑިއާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއެވެ. ނަމަވެސް ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ވަނީ މިއަދު ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައި-އިލެކްޝަން، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 7621 ވޯޓުންނެވެ. އެއީ އެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ 44.81 އިންސައްތައެވެ. މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުގައި 54،680 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބުނުއިރު ވޯޓުލާފައިވަނީ 17،410 މީހުންނެވެ. އެއީ 31.84 އިންސައްތައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް ހަސަން ނިޡާމް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 383 ވޯޓުންނެވެ. އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެ ޕާޓީން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އާމިނަތު ރިޝްފާ އަހުމަދު 411 ވޯޓުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއިރު މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 320 ވޯޓުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޒަޢީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 243 ވޯޓުންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ބައި އިލެކްޝަންތަކުގައި ޖުމްލަ 56،002 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބުނުއިރު ވޯޓު ލާފައިވަނީ 32 އިންސައްތައެއްހާ މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ. މިއީ އެހެން ބައި އިލެކްޝަންތަކާ އަޅާބަލާއިރު ގޯސް އަދަދެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި