ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 21:51
އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔަމަނުގެ ޙޫޘީންނަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ޞަންޢާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން މުޒާހަރާކުރަނީ
އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ޔަމަނުގެ ޙޫޘީންނަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ޞަންޢާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން މުޒާހަރާކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ހުޅަނގާއި ޙޫޘީންގެ މައްސަލަ
ހުޅަނގާއި ޙޫޘީން: ރަތް ކަނޑުގެ މައްސަލައަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައި
 
ވޮޝިންޓަނުން ވަނީ ޙޫޘީންނަކީ "ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚާއްޞަ ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ" ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ލިސްޓުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިޢުލާންކޮށްފައި

ހުޅަނގާ ހޫޘީންނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، މެދުއިރުމަތީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެ، އެމައްސަލައަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޔަމަނުގެ ރަތް ކަނޑުގެ އުޅަނދުތަކަށާއި ޢަދަނުގެ ކަނޑުއޮޅީގެ އުޅަނދުތަކަށް ޔަމަނުގެ ޙޫޘީ ޖަމާޢަތުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެގޮތުން، އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ ޙޫޘީންގެ ގިނަ އަމާޒުތަކަށާއި މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވޮޝިންޓަނުން ވަނީ ޙޫޘީންނަކީ "ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚާއްޞަ ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ" ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ލިސްޓުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ މި ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޙޫޘީން ވަނީ، އިސްރާއީލާ ގުޅުންހުރި އުޅަނދުތަކާއި އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ގުޅުންހުރި އުޅަނދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޔޫރަޕާއި، މެދުއިރުމައްޗާއި، އުތުރު އެފްރިކާ، އަދި މެދު އޭޝިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ކަވަރުކުރަމުން އަންނަ ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް އަދި ސެކިއުރިޓީ އެނަލިސްޓް، އަދި ހަނގުރާމައިގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްވެރިޔާ ކުސޯވަކް އަނާޑޯލޫ ނިއުސްއަށް ވިދާޅުވީ ޙޫޘީން ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލާނީ ޔަމަނުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި އެމީހުންގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސީ މަޝްވަރާތަކުގައި އެ މީހުންނަށް މަޤާމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޙޫޘީން ބޭނުންވަނީ ޔަމަނުގެ އެތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ސިޔާސީ ބަލައިގަތުމެއް ހޯދުމަށް ކަމަށްވާއިރު، ރަތް ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ހަމަލާދިނުން ހުއްޓުވޭނެ ހަމައެކަނި މަގަކީ، އަސްކަރީ ހައްލެއްގެ ބަދަލުގައި ސިޔާސީ ހައްލެއް ކަމަށެވެ.

ޔަމަނުގެ ކޮންފްލިކްޓް އެނަލިސްޓް ހިޝާމް އަލް އުމައިސީ ވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ޙޫޘީން ބަލިކުރުމަށް ހަމައެކަނި ވައިގެ ހަމަލާތަކުން ނުފުދޭނެއެވެ.

ޙޫޘީންގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ތެދުވެރި އެޕްރޯޗެއް ބޭނުންވާކަމާއި، އަސްކަރީ ކެމްޕެއިނެއް އޮތް ނަމަވެސް ކޮންމެހެންވެސް ސިޔާސީ ކެމްޕޭނެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔަމަނުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމަ ފެށިތާ މަދު މަސްތަކެއް ފަހުން އުފެދުނު ފެކްޝަންތައް އަސްކަރީ ޑެޑްލޮކެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވާނެކަން އެނގިވަޑައިގަތް ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ސިޔާސީ މަޝްވަރާތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޙޫޘީން މުޅިން ނައްތައެއްނުލެވޭނެ. ހަގީގަތުގަ ވެސް އެ މީހުންގެ ބޭސްއެއް ލޯކަލްކޮށް ވަރަށް ބޮޑު، އެހެންވީމަ އެ މީހުން މުޅިން ނައްތާލެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދެއް ނުކުރެވޭނެ.
އަނާޑޯލޫއަށް ކުސޯވަކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަތްކަނޑުގައި ޙޫޘީންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތާއި، ފަލަސްތީނަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތީގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

އެއީ ހަމައެކަނި ޔަމަނެއް ނޫން... އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކްސްކަލޭޝަންއެއް، އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ މެދުއިރުމަތީގެ ޕައުޑަރ ކޭޖެއް، ލުބްނާނުގަ ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ، ޢިރާޤުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ، ސީރިޔާގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެންނާނެ. އެހެންވީމަ، މި ސަރަހައްދު މިދަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގަ، ހަލަބޮލިކަމާ ދިމާއަށް.
ތަޖުރިބާކާރު އަލް އުމައިސީ

ކުސޯވަކްގެ ނަޒަރުގައި، އެމެރިކާއާއި އެގައުމުގެ ބައިވެރިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ، ޙޫޘީންގެ ކޮންމެ ލޯންޗަރަކާއި ކޮންމެ މިސައިލެއް ނައްތާލުމަކީ ނާދިރު ކަމަކަށް ވާތީ، ޝިޕިންގއަށް އޮތް ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށެވެ.

މަދަނީ ޝިޕިންއަށް އަމާޒުކުރުމަމުންދާ ޙޫޘީންގެ ޤާބިލްކަން އެމެރިކާއިން ކުޑަކުރާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުޅިން ހަލާކުނުވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލް އުމައިސީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޙޫޘީންގެ ބައެއް މަރުކަޒުތަކަށާއި ބައެއް ތަންތަނުގައި ހުރި ހަތިޔާރުތަކަށް (ޚާއްޞަކޮށް ރާޑަރުތަކަށް) ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ޖަމާޢަތް ނިކަމެތިކުރަން މިހާ މަދު ހަމަލާއަކުން ނުފުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޙޫޘީންގެ ހަތިޔާރުތައް ވަނީ މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރިފައެވެ. ޔަމަނުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި އެ ހަތިޔާރު ފެތުރުމުގައި ހަގީގަތުގައި ވެސް އެމީހުން ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. ފަރުބަދަތަކުގެ ރޭންޖާއި އެމީހުންގެ ލޯކަލް ސަރަހައްދުތަކުގައި އެމީހުން ތިބީ ގަދަކޮށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދޭ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޙޫޘީންނަށް "ރަތް ކަނޑުގައި އެއަށްވުރެ ވަރުގަދައަށް ރައްދު ދީ، ބަދަލު ހިފުމަށް ބާރު އަޅާނެ" ކަމަށާއި މިހާރު އޭގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގެ އުޅަނދުތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޙޫޘީންގެ ތަރުޖަމާނު އަހަންނަށް ފެނިއްޖެ... މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ބުނަނީ ރަތް ކަނޑުގަ އެމީހުންގެ ހަމަލާތަކުގެ ފުރުސަތު ފުޅާކުރާނެ ކަމަށާ، އެއީ ހަމައެކަނި އިސްރާއީލުގެ އުޅަނދުތަކަށް ނުވަތަ އިސްރާއީލާ ގުޅިފައިވާ އުޅަނދުތަކަށް އެކަނި ވާނެ ކަމެއް ނޫން.
އަލް އުމައިސީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލް އުމައިސީ އިންޒާރުދެއްވީ، މިއީ ޓިޓް ފޯ ޓަޓް ހާލަތަކަށް ބަދަލުވެ، އެންމެ ފަހުން "ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެ" ހާލަތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް