ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 14:01
އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީ
މާލެ ސިޓީ ތަރައްގީކުރުން
ތަސައްވުރަކީ، ސަރުކާރާއި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު މާލެސިޓީ ތަރައްޤީކުރުން - އާޒިމް
 
ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި
 
ތަސައްވުރަކީ، ސަރުކާރާއި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއިއެކު މާލެ ސިޓީ ތަރައްގީކޮށް ރައްޔިތުން އުޅޭހިތްވާ ތަނަކަށް ހެދުން
 
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައި-އިލެކްޝަން އާޒިމް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 7621 ވޯޓާއެކު

ތަސައްވުރަކީ، ސަރުކާރާއި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކު މާލެ ސިޓީ ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ އިންތިހާބީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އޭނާއަށް ގުޅުއްވާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ އަދި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިކަމަށާއި، އެކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ތަސައްވުރަކީ، ސަރުކާރާއި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު މާލެ ސިޓީ ތަރައްގީކޮށް ރައްޔިތުން އުޅޭހިތްވާ ތަނަކަށް މާލެސިޓީ ހެދުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެންމެން ގުޅިގެން އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެން އެދިއެދި ތިބި ހިތްފަސޭހަކަމާއި، ފަހިކަން މާލެ ސިޓީއަށް ގެނައުމަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އޭނާއަށް އިތުބާރުކޮށް ހަވާލުކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގައި ދެގޮތެއްނުވެ ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ފޯނުން ގުޅުއްވައި ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އަދި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރަށް ސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ލިބެމުންދާނޭކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ހުވާކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރުންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯރކްސްއިން ބުނީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ، ނިމިގެންދިޔަ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އާދަމް އާޒިމާއި، އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދާއިމީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައި-އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 7621 ވޯޓާއެކު އެވެ. އެއީ އެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ 44.81 އިންސައްތައެވެ. މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުގައި 54،680 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބުނުއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާފައިވަނީ 17،410 މީހުންނެވެ. އެއީ 31.84 އިންސައްތައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި