ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 20:58
އުމްރާވެރީން
އުމްރާވެރީން
އަލް-ސަފާ ގްރޫޕް
އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުން
އުސޫލާ ހިލާފަށް އުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް އިއުލާންކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ދެ ކުންފުންޏަކާއި މެދު ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި
 
އާއްމުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އުމްރާ އަށް ނުގެންގޮސް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ

އުސޫލާ ހިލާފަށް އުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް އިއުލާންކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ދެ ކުންފުންޏަކާއި މެދު ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން މީހުން އުމްރާއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ އުސޫލާ ހިލާފަށް އުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް އިއުލާންކޮށްގެން އާއްމުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނެތި އާއްމުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުވާނެ ކަން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އުުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލު ބުުނާގޮތުން އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ހުއްދަ އާއި ނުލާ އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ނެގުމަކީ އުސޫލާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ. މީގެ ކުރިން އާއްމުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އުމްރާ އަށް ނުގެންގޮސް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް