ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 17:28
މާލެ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އާޒިމް ހުވާކުރެއްވުން
އާޒިމް ހުވާކުރެއްވުން ހޯމަ ދުވަހު
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައި-އިލެކްޝަން އާޒިމް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 7621 ވޯޓާއެކު
ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

މާލޭގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ އާދަމް އާޒިމާއި މާލޭގެ ތިން ދާއިރާއަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރުންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯރކްސްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ނިޒާމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުންނަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަގާމެއް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރުއްވާފައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ވަރަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ، ނިމިގެންދިޔަ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އާދަމް އާޒިމާއި، އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، އެލްޖީއޭއިން ދޭ އިރުޝާދާއެކު އެތަނެއްގައި އޮންނަ ކައުންސިލަކުން ކުރަމުންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްގެންދާނީ، އަދި އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަޖައްސަމުން ގެންދާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށާއި، މިކަމާ ގުޅިގެން އެލްޖީއޭއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޔަގީންކުރައްވަނީ އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މޭޔަރު އަދި އިތުރު މެންބަރުންވެސް ސަރުކާރާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދާއިމީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ބައި-އިލެކްޝަން، 7621 ވޯޓާއެކު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމެވެ. އެއީ އެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ 44.81 އިންސައްތައެވެ. މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުގައި 54،680 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބުނުއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާފައިވަނީ 17،410 މީހުންނެވެ. އެއީ 31.84 އިންސައްތައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންތަކަކީ މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުގެ ބައި-އިލެކްޝަނާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއާއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާއާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަނެވެ. މީގެ އިތުރުން މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި- އިލެކްޝަން ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ފަސް ގޮނޑީގެ ތެރެއިން ދެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީންނެވެ. އަދި އެ އިންތިޚާބުގެ ތިން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކޮންގްރެސް ޕާޓީންނެވެ. އެގޮތުން މާލޭ މޭޔަރު ގޮނޑިއާއި، ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީންނެވެ. އަދި ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއާއި މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު