ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:04
މެޓް އޮފީސް
މެޓް އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުދުރަތީ ކާރިސާ
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ރާއްޖެ
 
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނ،ީ އެ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ރެޕިޑް ފޯކަސް ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި
 
ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ މި މަގުޗާޓު ނިމި ފާސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޤައުމަށް

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރި ފުރަތަމަ ޤައުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެއްޖެއެވެ.

"އާރލީ ވާނިންގް ފޯރ އޯލް އިނިޝިއޭޓިވް" އަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު މިސްރުގައި ބޭއްވުނު އދ. ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިބެހޭ މުޢާހަދާގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި (ކޮޕް 27) ގައި އ.ދގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިނިޝިއޭޓިވެކެވެ.

އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނ،ީ އެ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ރެޕިޑް ފޯކަސް ބޭނުންވާ ޤައުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

އަދި ރާއްޖެ ވެފައިވަނ،ީ މުޅި ދުނިޔެއިން މި މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ފެށި ފުރަތަމަ ޤައުމުގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ދުރާލާ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަގުޗާޓެއް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ މަޝްވަރާގެ އަލީގައ،ި އަދި އ.ދ.ގެ އެހީގައި ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ހަމަ މިއާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ މި މަގުޗާޓު ނިމި ފާސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޤައުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މޫސުން ގޯސްވެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ - ވ، ދ، ފ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބޭ ރަށްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަކިވަކިން، ގެއްލުމުގެ މުޅި ތަފްސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެ - އެންޑީއެމްއޭ
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ވިއްސާރައިގައި ގިނަ ގެތަކަކަށް ގެއްލުންވެ، ދިރިއުޅެން ދަތިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 06 ގެއެއްގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ފެންބޮޑުވެ ގެންލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ހަތްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައިފި
މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި 75 ގެއަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ، އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
އެންޑީއެމްއޭއިން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އީސީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި