ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:51
ސަސްޕެންޑް ކުރެއްވި ދެ ނައިބު ވަޒީރުން، އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޓްވީޓާއެކު
ސަސްޕެންޑް ކުރެއްވި ދެ ނައިބު ވަޒީރުން، އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޓްވީޓާއެކު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަސްޕެންޑް ކުރި ދެ ވަޒީރުން
ތިއްބެވީ ސަސްޕެންޝަނުގައި، ފޫހި ފިލުވައި "ޕީއާރް" ޖައްސަނީ އާންމުން ވަނުން މަނާ ސަރަހައްދެއްގައި!
 
އާންމުންނަށް ވަނުން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި ތިއްބެވި ދެ ނައިބު ވަޒީރުންވަދެ، ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައި

މަގާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކުން އެކަހެރިކޮށް، ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރުމުގެ މާނައަކީ އެ މަގާމެއްގެ "ހައިސިއްޔަތު" އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބޭފުޅަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް ނެތުމެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން އޭގެ މިސާލަކަށް ބަލާނަމަ، ނައިބު ވަޒީރަކު އެ މަގާމަކުން މުސާރަ ހިނގާ ގޮތަށް ނަމަވެސް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ މާނައަކީ، އެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މަގާމުގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވުމެވެ. އެއާއެކު، އެ ބޭފުޅަކު ވާނީ "ނަމުން" ނައިބު ވަޒީރަކަށް ނަމަވެސް، ކަމުން އާންމު މީހަކަށެވެ. ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލާނަމަ އެކްޓިވިސްޓަކަށެވެ.

ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު، ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓަކީ މަގާމެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެ މީހަކު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަގާމަކަށް އައްޔަނުކުރެވެންދެން، އެއީ މުޖްތަމައުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާއިރު އާންމު މީހެކެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާއިރު އެއީ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓް ނުވަތަ އެ ޕާޓިގެ މެންބަރެކެވެ.

މި "ކޮންސެޕްޓަކީ" އާންމު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް، ފާޅުކޮށް އިނގޭ އަދި ދަސްވެފައިވާ ކޮންސެޕްޓެކެވެ. ހަމަގައިމު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންކަން ދަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މި ކޮންސެޕްޓަކީ، އެމީހުންނަށް ފަރިތަ ކޮންސެޕްޓެކެވެ. މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ކޮންސެޕްޓަކީ ފަރިތަ ކޮންސެޕްޓަކަށް ވުން ގާތެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުން، އެކަން ސާފުނުވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ދެ ބޭފުޅުންނަށެވެ.

މި ދެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދުވަސްވަރު މި ދެކެވެނީ މާގިނައިން ކަމަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދުވަސްވަރު އެހާގިނައިން ދެކެވި، މީސް މީޑިޔާގައި ވައިގައި ހިފައިފައިވަނީ ވެސް ސަބަބުތަކެއް އޭގައި ހުރުމުންނެވެ.

މި ދެބޭފުޅުންނަކީ އަނެއްކާ ވެސް، ޒުވާނުންނާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ނައިބު ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރައްވައި، މިހާރު ސަސްޕެންޝަނުގައި ތިއްބެވި މަރިޔަމް ޝިއުނާ އަދި މަލްޝާ ޝަރީފްއެވެ. މި ފަހަރު، މި ދެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މިހާރު ހިއްކަމުންދާ ބައިގެ ތެރޭގައިއެވެ. ބޯ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައިއެވެ. އެތަނުގައި އެބޭފުޅުންނާއެކު މި ސަރުކާރުގެ އެހެން އެކްޓްވިސްޓުންތަކެއް ގޮސް ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރައްވަނީއެވެ. ޗައިނާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އެވެނި ކަމެކޭ، މިވެނި ކަމެކޭ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޓްވިޓާގައި އާންމު ކުރި ވީޑިޔޯތަކުގައި ހުރީ އެވާހަކަތަކެވެ. އާންމުންނަށް ވަނުން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވަދެވުނު ގޮތެއް ސާފު ނުވި ނަމަވެސް، އާންމުކޮށް އެތަނަށް ވަދެ ހަދަނީ އަދި އެ ހުއްދަ އޮންނަނީ، އެތަން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އާބަންކޯ އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ. އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެތަނަށް ވަދެވޭނީ ވެސް އާބަންކޯގެ ހުއްދައިގެ ދަށުންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެ ސަރަހައްދުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ "މުއިއްޒު ޓީވީ"ން ވީޑިއޯތައް ނަގައި، މީސް މީޑިޔާގައި ދައުރުކުރަމުންދާއިރު، ނޫސްވެރިން އެތަނަށް ގެންދިޔުމަށް އާބަންކޯ އިން އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް އާބަންކޯގެ މީޑިޔާ ގްރޫޕުގައި ވެސް ނެތެވެ. އެންމެ ފަހުން ނޫސްވެރިން ގެންދިޔުމަށް އާބަންކޯ އިން އިއުލާން ކުރީ، އެތަން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފެށި ދުވަހުއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ދުވަސްވަރަކީ މާލެ ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރަކަށްވުމުން، އެ ދަތުރު އާބަންކޯ އިން ކެންސަލް ކޮށް، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަށް ދިނެވެ.

އެހެން ކަމަށްވާނަމަ، ދެން އެ ފުރުސަތު އޮންނަ ރައީސް އޮފީހުން އެ ބޭފުޅުން އެތަނަށް ގެންދިޔަނަމަ، ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ އެކްޓްވިސްޓުން ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިތިއްބެވި ނައިބު ވަޒީރުން އެ ސަރަހައްދަށް ގެންދަވާނެ ހައިސިއްޔަތެއް ނުވިސްނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް، ދެ ނައިބު ވަޒީރުންނަކީ ސަސްޕެންޝަނުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށްވެފައި، "މުއިއްޒު ޓީވީ"ގެ މީހުންނަށް އެސަރަހައްދަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނުވިސްނެއެވެ.

ނައިބު ވަޒީރެއް ކަމަކު، މިއަދު އެބޭފުޅުންނަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރިވެފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންތަކެކެވެ. އޭގެ މަނައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން އަދި ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ މިއަދު އެބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ބޭފުޅުން ވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޕާޓީއެއްގެ އާންމު މެންބަރަކަށެވެ. އާންމު މެމްބަރުންނަކަށް ވެގެން އެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދައެއް ނޯވެއެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ، އާންމު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނެތާއެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް