ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 13:12
ޖަޕާން އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓިފައިވާ ގެތަކެއްގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ދަނީ
ޖަޕާން އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ވެއްޓިފައިވާ ގެތަކެއްގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ދަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޖަޕާނަށް އައި ބިންހެލުން
ޖަޕާނަށް ބިންހެލުން އައިތާ 5 ދުވަސް ފަހުން އިމާރާތެއްގެ ދަށުން 90 އަހަރުންމަތީގެ އަންހެނަކު ދިރިހުއްޓާ ފެނިއްޖެ
 
2020ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެންވެސް މިފަހަރުގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުން އައި ނޯޓޯ ކިޔާ ސަރަހައްދަށް އެކަނިވެސް 500 އެއްހާ ކުދި ހެލުން އައިކަން ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވޭ

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްއައިސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނުތާ 5 ދުވަސް ފަހުން އުމުރުން 90 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެނަކު ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ދަށުން ދިރިހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ. އެހީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހުންނަށް އެ އަންހެންމީހާ ފެނިފައިވަނީ ސޫޒޫ ކިޔާ އަވަށުގައި ވެއްޓިފައިވާ ދެބުރި އިމާރާތެއްގެ ދަށުންނެވެ.

7.5 ގެ ބާރުމިނުގައި ހޯމަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން 120 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން މިހާތަނަށް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 200 މީހުން ވަނީ ވީނުވީއެއްނޭނގި ގެއްލިފައެވެ.

ޖަޕާންގެ މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސޫޒޫ އަވަށުން ދެއަންހެނުން އިމާރާތެއްގެ ދަށުގައި ވީކަން އެނގުމުން އެތަނަށް އެހީތެރިންގެ 100 މީހުން ފޮނުވުނެވެ. ފެނުނު ދެއަންހެނުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާގެ ހޭހުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަރަށް ވަރުދެރަކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ދެން ފެނުނު އަންހެން މީހާއަކީ އުމުރުން ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ އަންހެނެއްކަމަށާއި އޭނާވަނީ މަރުވެފައިކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އެ ހިސާބުގެ ގިނަ މަގުތައް ހަލާކުވެފައިވުމާއެކު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސިފައިން ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

ބިންހެލުން އައި ހިސާބަށް އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ވާރޭ އަދި ސްނޯގެ އުނދަގޫ ކުރިމަތިވި ދުވަހެއްކަމުން ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުންފަދަ އިތުރު ކަންކަން ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ވެސް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި އިޝިކާވާ ޕްރިފެކްޗަރގެ ގިނަ އިމާރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާއިރު، 23،200އެއްހާ ގެއިން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ. އަދި 66،400 ގެޔަށް ސަޕްލައި ފެން ނުލިބޭ ކަމަށް ޚަބަރު ތައްބުނެއެވެ. އިޝިކާވާގެ ގަވަނަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ހޮޅިތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވުމާއެކު އެކަން ރަނގަޅުކޮށް އަލުން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ވަގުތު ނަގާނެއެވެ.

ޖަޕާނަކީ ބިންހެލުން އެންމެ ގިނައިން އަންނަ އެއް ގައުމެވެ. މިގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ވެސް މިފަހަރުގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުން އައި ނޯޓޯ ކިޔާ ސަރަހައްދަށް އެކަނިވެސް 500 އެއްހާ ކުދި ހެލުން އައިކަން ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް