ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:16
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް
ރީޖަނަލް އެއާޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް
ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓަރމިނަލް ތަރައްގީކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ގެޒެޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއެކު 09 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން އީއޯއައިއެއް ހުށަހެޅޭނެ
 
އެއަރޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލް އެކްސްޕެންޑްކޮށް، އަލުން ތަރައްގީކުރަން ޖެހޭނީ އެ ކުންފުނިންދޭ ކޮންސްޕްޓް ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް

ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ކުންފުނި، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް(އާރްއޭސީއެލް)އިން ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލް އެކްސްޕެންޑްކޮށް އަލުން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުން އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އީއޯއައި) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަދި އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލް އެކްސްޕެންޑްކޮށް، ތަރައްގީކުރަން ޖެހޭނީ އެ ކުންފުނިންދޭ ކޮންސްޕްޓް ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 11،345 އަކަފޫޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓަރމިނަލަކާއި، ފެސެންޖަރ ޓަރމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ޝޭޑިންގއެއް ލުމާއި، މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ޕެސެންޖަރ ޓަރމިނަލްގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަށް ގެނައުމަށާއި، އަދި ޕެސެންޖަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަންތަން ގާއިމްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުން، އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އީއޯއައި)އެއް، ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއެކު، 09 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އަލަށް ހެދޭ ޓަރމިނަލުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އާންމު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓުގެ ސަރަހައްދަށް ބޭނުންވާ ޕާކިންގގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، އަދި އެއަރޕޯޓަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދޭނެ ކަންކަން ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ޓުއަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން އެއަރޕޯޓުގެ އުތުރަށް އޮތް ހުސް ބިމުގައި ތައާރަފްކުރުމަށް،  އާރްއޭސީއެލްއާއެކު ކައުންސިލުން ސޮއިކޮށްފައި ވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް