ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:06
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބު
މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް އަންނަ މީހަކަށް މޭޔަރުގެ ޒިންމާތައް އެނގެންޖެހޭ، މިހާރުގެ ރައީސްވެސް ހުރީ މޭޔަރުކަމުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމަނުކުރައްވައި: އާޒިމް
 
ގެންގުޅެވޭނެ ވެހިކަލުގެ އަދަދުތައް 6 މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ކަނޑައަޅަން ގާނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވޭ
 
އެކަންކަން ނުހިނގައިގެން، އޭރު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން އެތައް ސިޓީއެއް ސިޓީކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވޭ

މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް އަންނަ މީހަކަށް މޭޔަރުގެ ޒިންމާތައް އެނގެންޖެހޭކަމަށް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް އެމްޓީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަހައްދަކީ އުޅެވޭވަރު ތަނަކަށް ހެދުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒު ކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދު އޮތީ މައްޗާއި އަޑިންވެސް ތޮއްޖެހިފައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ވިލިނގިލީގައިވެސް ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެއީ ހައްލު ހޯދެންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވިލިމާލެ ތަރައްގީ ކުރައްވާނީ އެރަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށްކަންވެސް އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ތަރައްގީއަކީ ހަމައެކަނި އުސް އިމާރާތްތައް ނޫންކަން ފާހަަގަ ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުން އެ ހެޔޮ ބަދަލު ނާންނަނަަމަ ހަގީގީ ތަރައްގީއެއް ނާންނާނެކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލޭ މޭޔަރަކަށް އަންނަ މީހަކަށް މޭޔަރުގެ ޒިންމާތައް އެނގެންޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމާއި، ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލްފަދަ ކަންކަމަކީ މޭޔަރުންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިތަނުގައި ގެންގުޅެވޭނެ ވެހިކަލްގެ އަދަދުތައް 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅަން ގާނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަންކަންވެސް ނުކޮށް ހުރިކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިންމާ އަދާނުކުރާ ވެރިން ތަންތަނަށް އަންނާތީ މި މައްސަލަ ދިމާވަނީ.
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް، އެމްޓީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މިއީ ގާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ކަމަށާއި، އެކަންކަން ނުހިނގައިގެން އޭރު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން އެތައް ސިޓީއެއް ސިޓީ ކައުންސިލަށްވެސް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމާއި މަރާމާތު ކުރުމާއި، ޕާކިންގގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަކީވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ހައްލު ނުކުރެވޭ ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް