ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 08:59
މުސްކުޅިނުވެ ގިނަދުވަހު ދުނިޔޭގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް ބިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް
މުސްކުޅިނުވެ ގިނަދުވަހު ދުނިޔޭގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް ބިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މުސްކުޅިވުމުން ދުރުވުން
މުސްކުޅިވުމުން ދުރުކޮށްދޭނެ ދެ ޕްރޮޓީނެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި
 
ޖަޕާނުގެ ސައިންސްވެރިން ހޯދާފައިވަނީ، މުސްކުޅިވުމާއި ބަލިތަކާ ގުޅިފައިވާ ދެ ސަބްސެލިއުލާރ ސްޓްރަކްޗަރ ދެމެހެއްޓުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ދެ ޕްރޮޓީނެއް

މުސްކުޅިވުމަށް މަގުފަހިވާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އާ މަގުތަކެއް ހުޅުވިދާނެ، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިވުމުން ދުރުކޮށްދޭނެ ދެ ޕްރޮޓީނެއް، ޖަޕާނުގެ ސައިންސްވެރިން ދެނެގަނެފިއެވެ.

މި ޕްރޮޓީނުގެ ސަބަބުން، ހަލާކުވެފައިވާ އޯގަނެލްސް ސެލްއެއްގެ ސަބްނިޓްތައް ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އޭގެތެރެއިން ދެ ބާވަތް ކަމަށްވާ މައިޓޮކޮންޑްރިއާއާއި ލައިސޯސޯމްއަކީ ސެލްތަކުގައި ހަކަތަ އުފައްދައި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

މި އޯގަނެލްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ  މުސްކުޅިވުމާ ގާތްކުރާ ގިނަ ބަލިތަކަކާ ގުޅިފައިވާ ބައްޔެއް ކަމަށްވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޕާކިންސަންސް، އަލްޒައިމަރސް، ހަންޓިންޓަންސް ޑިސީޒް އަދި އެމިއޯޓްރޮފިކް ލެޓަރަލް ސްކްލެރޯސިސް (އޭއެލްއެސް) ފަދަ ނިއުރޯޑިޖެނެރޭޓިވް ބަލިތައް ހިމެނެއެވެ.

ޕްރޮސީޑިންގްސް އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް އެކަޑަމީ އޮފް ސައިންސަސް ޖަރނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި ދިރާސާގައި، ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެހެނިހެން މެޑިކަލް ސްކޫލްތަކުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފައިވަނީ (އެޗްކޭޑީސީ1) ހިމެނޭ ހެކްސޮކިނޭޒް ޑޮމެއިން ނަމަކަށް ކިޔާ ޕްރޮޓީނަކީ، މައިޓޮކޮންޑްރިއާއާއި ލައިސޯސޯމްވެސް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޕްރޮޓީނެއް ކަމަށެވެ.

ނާރާ މެޑިކަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ބަޔޯކެމިސްޓްރީގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ސީނިއާ ލިޔުންތެރިޔާ ޝުހޭ ނަކަމޫރާ ޔޫރޯނިއުސް، ނެކްސްޓަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެޗްކޭޑީސީ1 ފަންކްޝަންގެ މޮޑިއުލޭޝަންގެ ސަބަބުން ސެލިއުލާރ ސެނެސެންސް ހުއްޓުވޭނެއެވެ.

ސެލިއުލާރ ސެނެސެންސްއަކީ ސެލްތައް ބައިބައިވުން ހުއްޓައިލުމުން ސެލްތަކަށް ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، މުސްކުޅިވުމާ ގާތްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި، ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ސެނެސެންސް ހުއްޓުވުމަކީ އިންސާނުން މުސްކުޅިވުމާއި އުމުރާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެކެވެ.

އަދި އެޗްކޭޑީސީ1 ގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެއާއި ލިވަރގެ ކެންސަރަށް އަސަރުކޮށްފާނެކަން ވެސް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނަކަމޫރާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ސެލިއުލާރ ސެނެސެންސްއަކީ މުސްކުޅިވުމުގެ އުމުރާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ނިއުރޯޑިޖެނެރޭޓިވް ޑިސީޒް، ކާޑިއޯވަސްކިއުލާ ޑިސީޒް، ފައިބްރޯސިސް އަދި ބަލިކަށިކަން ފަދަ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުތައް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އެހެންވީމަ، އެޗްކޭޑީސީ1 ގެ ފަންކްޝަނުގެ ސަބަބުން ސެލިއުލާރ ސެނެސެންސްއިން ރައްކާތެރިވެ، މި ބަލިތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ.
ޝުހޭ ނަކަމޫރާ

ސްޓެންފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރޭޑިއޮލޮޖީގެ އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ވިދްޔާނީ ސޫރިޔާދޭވަރާ ޔޫރޯނިއުސް ނެކްސްޓްއަށް ވިދާޅުވީ، މި ޢިލްމީ ހޯދުމުން، ސެލްގައި ހުންނަ އެއް އޯގަނެލަށްވުރެ ގިނަ އޯގަނެލަށް އެއްފަހަރާ އަސަރުކުރާ ކްރިޓިކަލް މޮލިކިއުލާ މެކޭނިޒަމެއް ދެނެގަނެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސެލިއުލާ ސެނެސެންސްއަށް އަމާޒުކުރާ "އާ ސެނޮލިޓިކް ޑްރަގްސް އުފެއްދުމަށް އާ މޮލިކިއުލާ ޓާގެޓެއް" ހޯދިދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮޓީން އޯގަނެލްސް ހިމާޔަތްކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

މައިޓޮކޮންޑްރިއާއަކީ ސެލްއަކަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެތަކެތި ހަލާކުވުމުން ސެލް ދިރުވާގޮތަށް ނައްތާލަން ވެސް ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ހަލާކުވެފައިވާ މައިޓޮކޮންޑްރިއާ ޖަމާވުމުން ނިއުރޯޑިޖެންރޭޓިވް ބަލިތައް ޖެހިދާނެކަމަށް، ހާވާޑްގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

ހަލާކުވެފައިވާ މައިޓޮކޮންޑްރިއާ ނައްތާލުމަކީ "މައިޓޮފެގީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު، އެއީ ޕިންކް1 އަދި ޕާކިން ނަމަކަށްކިޔާ ޕްރޮޓީންތަކުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ކަމެކެވެ.

ހަލާކުވެފައިވާ މައިޓޮކޮންޑްރިއާ މި ނައްތާލުމަށް ޕްރޮޓީން އެޗްކޭޑީސީ1 އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޝަން ފެކްޓަރ އީބީ (ޓީއެފްއީބީ) ނަމަކަށް ކިޔާ އެހެން ޕްރޮޓީނަކާ އެ ޕްރޮޓީނުން މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން މިހާރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެޗްކޭޑީސީ1 މަދުކުރުމުން ލައިސޯސޮމަލް މަރާމާތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަން ވެސް އެ މީހުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެޗްކޭޑީސީ1 އަކީ މައިޓޮކޮންޑްރިއާއަށް ލޯކަލައިޒްކުރެވިފަ ހުންނަ އެއްޗެއް، އެހެންވީމަ މީ ލައިސޯސޮމަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަރުހަލާއަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.
ނަކަމޫރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލައިސޯސޯމްސްއާއި މައިޓޮކޮންޑްރިއާ އެކަތި އަނެއްކައްޗާ ގުޅެނީ ވީޑީއޭސީ ކިޔާ ޕްރޮޓީންތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، އެޗްކޭޑީސީ1 އަކީ ވީޑީއޭސީތަކާ މުއާމަލާތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ބައިތަކެކެވެ. މި ޕްރޮޓީނަކީ މައިޓޮކޮންޑްރިއާ-ލައިސޯސޯމް ކޮންޓެކްޓަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ޕްރޮޓީނެކެވެ. ނަކަމޫރީގެ އެ ދިރާސާގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

ސައިންސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި މައިޓޮކޮންޑްރިއާއާއި ލައިސޯސޯމް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް