ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 01:08
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ އިސް ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބު
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ އިސް ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބު
ރައީސް އޮފީސް
ޝަހީބު މަގާމުން ވަކިކުރުން
ޝަހީބު އިސް ތަރުޖަމާނުކަމުން ވަކިކޮށްފި
 
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް
 
ޝަހީބު މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ 13 ޑިސެމްބަރުގައި

ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝަހީބު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޝަހީބު ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މަހަކާ ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ޝަހީބު އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވިއެވެ.

ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޝަހީބަކީ މީޑިއާތަކާއި ބީރަށްޓަހި، އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ނޫސްތައް ހުއްޓުވާ ބޮޑު އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދިޔަ ބޭފުޅަކަށްވުމާއެކު، އޭނާ އިސް ތަރުޖަމާނަކަށް އައްޔަންކުރުމުން ނޫސްވެރިންނާއި، މީޑިއާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ނުރުހުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވިއެވެ.

ޝަހީބު އިސް ތަރުޖަމާނުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. އިސް ތަރުޖަމާނަކަށް ޝަހީބު އައްޔަންކުރެއްވީ ވެސް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ ފެންވަރުގައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުގައި ހިމެނޭ ފަަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ސަފްހާގައި ވެސް ބުނެފައިވަނީ ޝަހީބަކީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ކަމަށެވެ.

ޝަހީބު މަގާމުން ވަކިކުރި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް އޮފީން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޝަހީބު އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތާއި، ނޫސްވެރިންނާއި ޒާތީ ގޮތެއް ގެންގުޅުއްވާތީ އޭނާއަށް ނޫސްވެރިންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވެއެވެ. އަދި ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެވި، ސަރުކާރަށް ފާޑިކިއުން ވެސް އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާ ދެމެދު 4 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް