ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:08
މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީން މެންބަރުން ވަކިވެވަޑައިގަތުން
ފެއިލްވި ބަޔަކު ވަރުގަދަކޮށް ނޯންނާނެ، އެމްޑީޕީއަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޕާޓީ: ސަލީމް
 
ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 43 މެންބަރުން ތިއްބެވި ޕާޓީއެއް އެމްޑީޕީ ނޫނީ ނެތްކަމަށް
 
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްވެސް ނިންމާނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ވަރުގަދަކޮށް، އެކުގައި އޮވެގެންކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީން އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް، މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒުވެސް ވިދާޅުވި

އެމްޑީޕީ ފެއިލްވިނަމަ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީގައި އެ ޕާޓީ ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަކީ އަދިވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ޕާޓީކަމަށް, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު (ޕީޖީ)ން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް 13 މެންބަރަކު ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 43 މެންބަރުން ތިއްބެވި ޕާޓީއެއް އެމްޑީޕީ ނޫނީ ނެތްކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް އިނގޭތޯ! ދެންމެ ހަމަ އެ ވިދާޅުވިގޮތުން [މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތަށް] އަދި 43 މެންބަރުން ތިބި އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއެއް ނެތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައެއް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އަހުމަދު ސަލީމް

ސަލީމް ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްވެސް ނިންމާނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ވަރުގަދަކޮށް، އެކުގައި އޮވެގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން "ފެއިލް" ވި ބަޔަކު ވަރުގަދަކޮށް އޮންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަކީ އަދިވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 19 ވަނަ މަޖިލިސް ނިމިގެން ދާނީވެސް ހަމަ އެމްޑީޕީ ވަރުގަދަކޮށް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގަ އޮވެގެންކަމަށް. އެހެންވީމަ ފެއިލްވި ބަޔަކު ވަރުގަދަކޮށެއް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ! އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޕާޓީ ހަމަ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދައިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އަހުމަދު ސަލީމް

އެއާއެކު އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ވަކިވެ، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިގެން ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާއި ޕީއެންސީއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާއެކު، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބުމަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިޔާ ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ދައުރާ ކުރިމަތިލާއިރުވެސް، އެމްޑީޕީއަކީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޕާޓީގެ ގޮތުގައި އޮތުންކަމަށެވެ.

ފެއިލްވި ބަޔަކު، މެޖޯރިޓީގަ އަދިވެސް ނޯންނާނެ ދެއްތޯ!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އަހުމަދު ސަލީމް

ސަލީމް އެފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒްވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީން އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް ވަކިނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށާއި، އިތުރު މެންބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު