ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:31
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވ އެއްގެ ތެރެއިން
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވ އެއްގެ ތެރެއިން
އަތޫފް އާތިފް
އާ އަހަރަށް ޚާއްސަކޮށް ބާއްވަން އުޅުނު ފެސްޓިވަލް
ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އާ އަހަރަށް ޚާއްސަކޮށް ބާއްވަން އުޅުނު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި
 
ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ކުރިން އިޢުލާންކުރި
 
"ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024" ފަސްކޮށްފައި ވަނީ މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން

އާ އަހަރަށް ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރުން ބާއްވަން އުޅުނު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފައި މި ވަނީ ފެސްޓިވަލް އާއި މެދު އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި އަރިދަފުސް ރޯނގާ އަދި ހުން އާއްމުވެފައި ވަނިކޮށް އަދި މޫސުން ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް އެފަދަ ފެސްޓިވަލް އެއް ބާއްވަން ނިންމުމުންނެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އާ އަހަރާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024" ފަސްކޮށްފައި ވަނީ މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްކަމަށާއި ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އާ އަހަރާއި ދިމާކޮށް ބާއްވާ ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ދާނީ ހުޅުމަލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ފެސްޓިވަލް އަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފެސްޓިވަލް ބާއްވާނީ ދިވެހި ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް