ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:35
ވިހެއުމުގެ ގަދަ ވޭންވަރުގައި ކެލްސީ ވަނީ 20 ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައި
2 ރަޙިމުގައި އެއް ވަގުތެއްގައި 2 ދަރިން ހެދި ބޮޑުވ
1 މަންމަ، 2 ރަހިމު، 2 ދުވަސް ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު ދެބެއިން!
 
2 ރަޙިމުގައި އެއް ވަގުތެއްގައި 2 ދަރިން ހެދި ބޮޑުވެ، މިފަދަ ގޮތަކަށް ދުނިޔެއަށް އުފަން ވުމަކީ މިލިއަނަކުން 1 ފަހަރު ހިނގާ ކަހަލަ ކަމެއް
 
ކެލްސީގެ ހަށިގަނޑުގައި 2 ރަޙިމު ވާކަން އެނގުނީ އޭނާގެ ޢުމުރުން 17 އަހަރުގައި، 2 ރަޙިމާއެކު އުފަންވެފައި ވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ އެންމެ 0.3 ޕަސެންޓް މީހުން
 
ކެލްސީއަކީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ 2 ރަހިމް ހުންނަ މީހަކަށް ވާ އިރު، ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި އިން ރަޙިމުގައިވެސް ދަރިއަކު ވަނީ ޤަރުބަގެންފައި

އެލަބާމާގެ އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު 2 ކުދިން، 2 ދުވަސް މަތިން ވިހައިފިއޭ ބުނެފިނަމަ އެއީ މާ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަކަށް ގިނަ މީހުން ނުދެކޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ހިއްސާ ކުރަން މި އުޅެނީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ދެރަހިމުގައި އެއްފަހަރާ ކުދިން އަށަގަނެ ވިހާފައިވާ ވާހަކައެވެ. އެމެރިކާގެ އެލަބާމާގެ ކެލްސީ ހެޗަރ އުފަންވީ ދެރަހިމާއި އެކުއެވެ. އަދި ކޮންމެ ރަހިމެއްގެ ވެސް ވަކި ދޮރެއް ނުވަތަ ސަރވިކްސް އެއް ހުރެ، ވަކިވަކިން މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ރަޙިމް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވެއެވެ.

ކެލްސީއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކޭލަބް، އެ ދެމަފިރިންގެ އެއްމާބަނޑު ދެބޭންނަށް މަރުޙަބާ ކީ ވާހަކަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށް އެރީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. 2 ރަޙިމުގައި އެއް ވަގުތެއްގައި 2 ދަރިން ހެދި ބޮޑުވެ، މިފަދަ ގޮތަކަށް ދުނިޔެއަށް އުފަން ވުމަކީ މިލިއަނަކުން 1 ފަހަރު ހިނގާ ކަހަލަ ކަމެކެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަކާ ނުލައި، ރޮކްސީ ލޭލާ އުފަންވީ ޑިސެމްބަރ 19 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭގެ 10 ގަޑިއިރު ފަހުން، ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ރިބެލް ލޭކަން ނެގީ ޑިސެމްބަރ 20 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ދެބޭންވެސް އުފަންވީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެލަބާމާ އެޓް ބަރމިންގްހަމް ހޮސްޕިޓަލް (ޔޫއޭބީ)ގައެވެ.

ކެލްސީއަކީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ 2 ރަހިމް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވާއިރު، ކޮންމެ ފަރާތެއްގައިވާ ރަޙިމުގައިވެސް ދަރިއަކު ޤަރުބަގަތީއެވެ. މިއީ ޑައިކެވިޓަރީ ޕްރެގްނެންސީއެވެ. ކެލްސީގެ ކޭހަކީ 'ހައި-ރިސްކް' ކޭހެއް ކަމަށް ބަލައި، ބަނޑަށް 39 ހަފުތާގައި އިންޑިއުސް ކުރިއެވެ.

ވިހެއުމުގެ ގަދަ ވޭންވަރުގައި ކެލްސީ ވަނީ 20 ގަޑިއިރު ހޭދަ ކޮށްފައެވެ. އެއްމާބަނޑު ދެބޭންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކުއްޖާ ވިހެއުމަށްފަހު އެ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރި އިރު ކެލްސީ ދިޔައީ އެ ދަރިފުޅަށް އޭނާގެ ގާތުން ކިރު ދެމުންނެވެ. އޭރު އަނެއް ދަރިފުޅު ވިހަން ހަމަ ގަދައަށް ބަނޑުގައިވެސް ރިއްސަނީއެވެ.

ދެވަނަ ކުއްޖަކީ ރިބެލް. އޭނަ ވިހެއީ 07:09ގަ. އެއް ކުއްޖަކު އުފަންވީ އަންގާރަ ދުވަހު. އަނެއް ކުއްޖާ ބުދަ ދުވަހު. އެހެންވެ، 2 ކުދިންގެ އުފަންދުވަސް ތަފާތު. ފުރަތަމަ ކުއްޖާ 19 ޑިސެމްބަރގަ. 2 ވަނަ ކުއްޖާ 20 ޑިސެމްބަރގަ. ދިގު ދެމިގެން ދިޔަ ދުވަހެއް އެއީ. އެކަމަކު، މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅު.
ކެލްސީ ހެޗަރގެ މަންމަ

ކެލްސީ ބެލި ޑޮކްޓަރު، ޑރ ޝުވެތާ ޕަޓޭލް ބުނި ގޮތުގައި މިއީ 'ވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް' މަދުން ނޫނީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަންހެނުންގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ބައެއް ޑޮކްޓަރުންގެ މުޅި ޙަޔާތުގައިވެސް މިފަދަ އެންމެ ކޭހެއްވެސް ނުފެނި ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ޑރ ޝުވެތާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ކެލްސީގެ ހަށިގަނޑުގައި 2 ރަޙިމު ވާކަން އެނގުނީ އޭނާގެ ޢުމުރުން 17 އަހަރުގައެވެ. 2 ރަޙިމާއެކު އުފަންވެފައި ވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ އެންމެ 0.3 ޕަސެންޓް މީހުންނެވެ.

ޔޫއޭބީގެ ހައި-ރިސްކް ޕްރެގްނެންސީއަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮފެސަރ، ޑރ ރިޗަރޑް ޑޭވިސްއާއި ޑރ ޝުވެތާ ބުނި ގޮތުގައި، ކެލްސީއަށް ލިބުނީ އެއްމާބަނޑު ދެބޭން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ވަރަށް ޙައްސާސް ނިންމުމެކެވެ.

ރޮކްސީއާއި ރިބެލްއަކީ އެއްމާބަނޑު ދެބޭންތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް، ފަންނީ ނަޒަރަކުން ޖަވާބެއް ދޭނަމަ ބުނަންނަ ޖެހޭނީ، އާނ ބަހާއި ނޫން ބަހެވެ. އެއްމާބަނޑު ދެބޭންކަމަށް ޢާންމުކޮށް ކަނޑައަޅަނީ އެއް ރަޙިމެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ޤަރުބަގެނެގެން އުފަންވާ 2 ކުދިންނަށެވެ.

ކެލްސީގެ ޙާލަތުގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި 2 ރަޙިމުވެއެވެ. ކޮންމެ ރަޙިމެއްގައިވެސް ކުއްޖަކު ޤަރުބަގަތީއެވެ. 2 ރަޙިމުން ދޫކުރި 2 ބިސް، 1 އޯވިއުލޭޝަން ސައިކަލްގައި ފަރޓިލައިޒް ވީއެވެ. ޕްރޮފެސަރ ޑޭވިސް ބުނި ގޮތުގައި ރޮކްސީއާއި ރިބެލްއަކީ އެއް ބަނޑެއްގެ، 2 'އެޕަރޓްމަންޓެއްގައި' އުފެދުނު އެއްމާބަނޑު ދެބެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް