ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:56
ކުލަބު ވެމްކޯގެ ކޯޗު ޚާލިދު މުޙައްމަދު (ހާލީ)
ކުލަބު ވެމްކޯގެ ކޯޗު ޚާލިދު މުޙައްމަދު (ހާލީ)
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކުލަބު ވެމްކޯ
ނިޒާރު އޮތީ ވެމްކޯ ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި: ހާލީ
 
ހާލީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އޭނާ ޓީމާ ހަވާލުވީ ވެސް މުބާރާތް ފެށެން ގާތް ގަނޑަކަށް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް

މިއަހަރުގެ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތާ ކުލަބު ވެމްކޯގެ އަންހެން ޓީމު ކުރިމަތިލީއިރު، އިބްރާހީމް ނިޒާރު (ބޮޑޭ) އޮތީ އެ ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ކަމަށް، ވެމްކޯގެ ކޯޗަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ޚާލިދު މުޙައްމަދު (ހާލީ) ބުނެފިއެވެ.

ހާލީ މިހެން ބުނީ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޕޮލިސް ކުލަބުގެ މައްޗަށް ވެމްކޯ އިން ކުރި ހޯދި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މެޗު ވެމްކޯ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މިއީ ވެމްކޯ އިން ޖެހިޖެހިގެން އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ކާާމިޔާބު ކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

ހާލީ ބުނީ، ނިޒާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވެމްކޯ އޮތީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓައިފަ ކަމަށެވެ. ހާލީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އޭނާ ޓީމާ ހަވާލުވީ ވެސް މުބާރާތް ފެށެން ގާތް ގަނޑަކަށް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ވެމްކޯއާ ހަވާލުވީއިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ޓީމުގެ ފިޓްނަސް އަދި މެންޓަލިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައި އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ވެމްކޯ އޮތީ ތައްޓަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، މިއަހަރަކީ ވެމްކޯ އިން ތަށި މިލްކު ކުރާ އަހަރަށްވުމުން، ނިޒާރު އޮތީ މުޅި ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވައި، ތައްޔާރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހާލީ ބުނީ ވެމްކޯ އިން ފައިނަލަށް ނިކުތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފައިނަލްގައި އިދިކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެގެން މެޗަށް ނިކުތްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ކޯޓު މަތީގައި ވެމްކޯގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ދެއްކީ ވަރަށް ތަފާތު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ކޯޗަށް އުނދަގޫ ވެގެން އުޅެން ޖެހުނު އެއްވެސް ވަގުތެއް ނުދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ސެޓުގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް، ވަކި ހިސާބަކުން މުޅި ގޭމު އަމިއްލަ އަތް މައްޗަށް ގެނެވުނު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހާލީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ފައިނަލް މެޗު ވެމްކޯ އަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވިއެވެ.

ދެން އިދިކޮޅުން ކުޅެންޏާ ދެ ވަނަ ސެޓެއްގައި ކުޑަކޮށް ޕްރެޝަރު އަންނާނެ. އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަތަށް ގޭމު އައިސްފި އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމަ އެހާ ފަސޭހަވީ. އަސްލު ވަރަށް ފަސޭހަ ފައިނަލް މެޗަކަށް ވެގެން ދިޔައީ. ސެމީ ފައިނަލްގައި ޕްރެޝަރު މާ ބޮޑު، ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވި ދިޔައީ.
ޚާލިދު މުޙައްމަދު (ހާލީ) / ކުލަބު ވެމްކޯގެ ކޯޗު

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ހާލީ ބުނީ ކުރިއަށް ހުރި މުބާރާތްތަކަށް ވެސް ވެމްކޯ ނިކުންނާނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މުބާާރާތްތަކުގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހުންނާނެކަަން އަދި ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެކަން ނިންމާނީ ޓީމުގެ މެނޭޖުމަންޓުން ކަމަށް ވެސް ހާލީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް