ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:09
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރު ކުރެއްވި ދުވަހެއްގެ ތެރެއިން
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރު ކުރެއްވި ދުވަހެއްގެ ތެރެއިން
މަޖުލިސް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް
އޮޑިޓް އޮފީސް އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު އިއުލާނާ އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި
 
ހޯދަމުންދަނީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަގެއްގައި އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގައި ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް އެންޓިޓީ އޮޑިޓަރސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ފަރމްއެއް ހަމަޖެއްސުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

އަދި އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވަނީ -/100,000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަގެއްގައިކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހުއިއުލާނާއެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް