ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:21
ގާނޫނީ ވަކީލް ކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ގާނޫނީ ވަކީލް ކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނީ ފަންނުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ވަކީލުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކާ ވާހަކަތައްވެސް ދެން ބެލޭނެ
ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއްގައި ވަކީލުން ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ބެލޭނެ
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އުސޫލުގެ މަޤްސަދެއް

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ވަކީލުންގެ މައްސަލަ ބާ ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ "އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާ ބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

މި އުސޫލުގެ މަޤްސަދުތަކަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބާ ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީސްމީޑިއާއާއި އެހެނިހެން ޕްލެޓުފޯމުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދައްކާ ވާހަކައަކުން ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ފޮޓޯއަކުން ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލައެއް ބާ ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ފަންނުގެ ނަޒާހާތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުންވެސް އުސޫލުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައްވެސް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލަން ކަނޑައަޅާ މައްސަލައަކީ އެ މައްސަލައެއްގެ ޢަމަލު ހިނގިފަހުން 2 އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް މި އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް