ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:22
ޣައްޒާގެ ޔަތީމް ކުއްޖެއް އެހެން ދެކުދިންނާއެކު ހޮސްޕިޓަލުގައި
ޣައްޒާގެ ޔަތީމް ކުއްޖެއް އެހެން ދެކުދިންނާއެކު ހޮސްޕިޓަލުގައި
ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިން
ޒަޚަމްވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާ ކުދިންނަށް 'އަންނޯން' ޓެގު!
 
ގިނަ ފަހަރު، އެއީ ކޮން ޢާއިލާއެއްގެ ކުއްޖެއްކަން ނޭނގޭ ފަހަރުވެސް އާދޭ
 
މަރުވި މީހުންނާއި ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން

ކުޑަކުއްޖަކަށް މި ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ނުރައްކާ ތަނަކީ އިޒްރޭލުގެ މުށްދަށުލާފައި އޮތް ޣައްޒާއެވެ. މިއީ ދެބަސް ވާނެ ޖާގަ ނެތް ޙަޤީޤަތެވެ. ޣައްޒާގެ ފަސްގަނޑުގައި ނަސްލު ދޮވެލުމުގެ ޤަތުލުޢާންމު ހިންގުމުގައި ޔަޙޫދީން މެކުހަށް ޖަހާފައި ވާ އިރު، އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތަޙައްމަލު ކުރަނީ ކުޑަކުދިންނެވެ. އެންމެ ހިތްދަތި ޙާލުގައި ދުވަސްތައް ބަރުދާސްތު ކުރަމުން ދަނީވެސް ހަމަ މި ދެންނެވި ކުޑަކުދިންނެވެ. އުފަލާއި، މަޖަލާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއި، ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ކުޑަތަކުގެ ދަށުގައި އުޅެންވީ ދުވަހު، ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ގުނަން މަޖުބޫރު ވެފައި ވަނީ ކޮންމެ ސިކުންތަކުވެސް މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް  ޔަތީމުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުން ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުވާ ޙާލުގައެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ހިންގަން ފެށި ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 20000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި ވާ އިރު، ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު އުޅެނީ ބައި ލައްކައަށް ވުރެ މަތީގައެވެ. މަރުވި މީހުންނާއި ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. ޢުދުވާންތަކުގައި ޒަޚަމްވެ، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގެންދެވޭ ކުދިންނަކީ އެންމެ ހިތްދަތި ޙާލުގައި ދުވަސްތައް ގުނަން ޖެހޭ ކުދިންނަށް ވެދެއެވެ. ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ދުނިޔޭގައި މިއަދު ހުރި ހަމަ އެކަނި ކުއްޖަކީ އެއީ ކަމުގައިވާ އެތައް ކުދިންނެއް ޣައްޒާގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި މަންމައާއި ބައްޕަ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް، އެކަނި މައި އެކަނި ޙަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ގުނަން ޖެހިފައި ވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު މަދެއް ނޫނެވެ.

އެތައް ކުދިންނެއް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގެންދެވޭ އިރު، ގިނަ ފަހަރު، އެއީ ކޮން ޢާއިލާއެއްގެ ކުއްޖެއްކަން ނޭނގޭ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. އެފަދަ އެކަކީ، ޢުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ރަޒާން ޝަބާތުއެވެ. ޣައްޒާގެ މެދު ތެރޭގައި ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ރަޒާން ގެންދިއުމާއެކު އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑް ކުރަމުން ދިޔައީ "ކާކުކަން ނޭނގޭ" މީހުންގެ ޓެގު އަޅުވައިގެންނެވެ. ޝަބާތުއާއި އޭނާގެ 2 ކޮއްކޮއަކީ އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގައި އެ ޢާއިލާއިން ސަލާމަތްވި ހަމަ އެކަނި 3 ފުރާނައެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަގެ އިތުރުން، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަނެއް 2 ބެންވެސް މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ދިޔައީއެވެ.

ރަޒާން ތާ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ޢާއިލާ މަތިން ހަނދާން ކުރެއެވެ. ޢާއިލާއާއެކު ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާން އާވެ، އެ ދުވަސްތަކަށް އަނބުރާ ދިއުމަށް އުންމީދުވެސް ކުރެއެވެ. ރަޒާންގެ ބޮޑުބޭބެގެ އަންހެނުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ރަޒާންގެ މައިންބަފައިންނާއި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 2 ބެން މި ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމެއް ރަޒާންއަކަށް އަދި ނާންގައެވެ.

އަހަރެމެން ގެއާ ޖެހިގެން ހުރި ގެއަށް ކުއްލިއަކަށް ޙަމަލާއެއް އެރި. ޢިމާރާތުގެ ބައިތައް ވެއްޓުނީ އަހަރެމެންގެ ގައި މައްޗަށް. އަހަރެމެން ޒަޚަމްވެސްވި. އަހަރެންގެ ތިމާގެ މީހުން ތިބީ ޣައްޒާގެ ތާށިވެފަ. ރަފަޙުގަ ވެއްޖެ 2 ކޮއްކޮ. އަހަރެން މި އުޅެނީ އަލް-އަޤްޞާ މާޓިޔަރޒް ހޮސްޕިޓަލުގަ. އަހަރެންގެ ފައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި. ފައި ބިނދިފަ އޮތީމަ. ނިއްކުރީގަވެސް ފެންނަން މި ހުރީ އެއްނު ޒަޚަމްވެފަ ހުރި ތަން. ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ 4 އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ކޮށްފި. އެކަމަކުވެސް، ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އަހަރެންގެ ޙާލު ރަނގަޅު. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި، އަހަރެންގެ ޙާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަނީ. ނިއްކުރީގަ މި އިން ޒަޚަމަށް ފަރުވާ ކުރަން، ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކީ އަހަރެން ޣައްޒާއިން ބޭރަށް ގެންދެވޭނެ. ކޮސްމެޓިކްސް ސަރޖަރީ ހަދައިގެން، ފަޔަށްވެސް ބޭސް ކުރާނަން.
ރަޒާން ޝަބަތު؛ ޣައްޒާގެ ޔަތީމު ކުއްޖެއް

"ކާކުކަން ނޭނގޭ" މީހުންގެ ޓެގު އަޅުވައިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ރަޒާންގެ ވަނަވަރު ޑޮކްޓަރުންނަށް އެނގުނީ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުންނެވެ. އެއީ ރަޒާންގެ ބޮޑުބޭބެއެއް، އޭނާ ދެނެގަތް ހިސާބުންނެވެ.

ރަޒާންގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ ޔޫނިސް އަލް-އަޖުލާ ބުނި ގޮތުގައި، އަލް-އަޤްޞާ މާޓިޔަރޒް ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮންމެ ކުއްޖަކު ގެނެވުމާއެކު އެކުއްޖެއްގެ ފައިލްތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ޖަހަނީ "އަންނޯން" ނުވަތަ ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ޒަޚަމްތަކާއެކު ގެނެވޭ ކުދިންގެ ނަންވެސް ގިނަ ފަހަރު ނޭނގޭތީއެވެ. އެއީ ކޮންކޮން ކުދިންނެއްކަން ދެނެގަނެވެނީ، ޢާއިލާތަކުން އެކަން ކޮށްދޭ ހިސާބުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ އދގެ އިދާރާގެ ތަރުޖަމާނު ޖޭމްސް އެޑްލަރ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގައި ޔަތީމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ސީދާ ޢަދަދު ދެނެގަތުން މިގުތު ދައްޗެވެ. ނަމަވެސް ޢާއިލާގެ މެންބަރުން މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ގޮސްފައިވާ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލުތަކާއި ހިޔާތައް ހޯދައިދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށްވެސް އެލްޑަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް