ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:22
މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބްރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ)
މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބްރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭން
ހަގީގަތުގައި ޤައުމަށް ގައްދާރުވުމަކީ ދޮގު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުން: މޫސަ
 
ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރާ ޕާޓީތައް އުވާލެވޭ ގޮތަށް ޤަރާރެއް ހަދަންޖެހޭކަމަށްވެސް މޫސަ ވިދާޅުވި
 
އިންޑިއާ އައުޓްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަސަރު މިއަދު އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރަމުންދޭ

ހަގީގަތުގައި ޤައުމަށް ގައްދާރުވުމަކީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ކަންކަން ކުރުންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބްރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި މޫސަ ވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުވައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއާއި މަޖިލީހުން ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.  

މޫސަ ވިދާޅުވީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައިވެސް ރަތް ރޮނގެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަން މުހިއްމުވާނެކަމަށެވެ.

ޖިއޯ ޕޮލިޓިކްސްގެ ތެރެއަށްވަދެ، ޗައިނާއާއި އިންޑިއާއާ ޖެހޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، އެމެރިކާއާއި ރަޝިއާއާ ޖެހޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހައްޤު އޮންނަ ކަމެއް ނޫން
ރީކޯ މޫސާ މަނިކު

ދިވެހި ޤައުމުންވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގިނަ މުއާހަދާތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މޫސަ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ނޫސްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

ހަގީގަތުގައި ޤައުމަށް ގައްދާރުވުމަކީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ކަންކަން ކުރުންކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. މޫސަ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަސަރު މިއަދު އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އަދި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރާ ޕާޓީތައް އުވާލެވޭ ގޮތަށް ޤަރާރެއް ހަދަންޖެހޭކަމަށް ވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިއިރު ގޮވާލަމުން ދިޔައީ ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީއާއި އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ހާމަ ކުރުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ވާހަކަ ބަދަލުވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވެސް މޫސަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަޢުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު: ޖީހާން
ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޖެހުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ދޭން ނުވަތަ، މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުން އެކަނި: އިސްމާއީލް
ސަރުކާރުން ހެސްކިޔާފައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ކުރަނީ ސިއްރު: ޝާހިދު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއެކު ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް ފަސޭހައިން ބަދަލު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެންދާނެ: ޝުނާނާ
ވަޒީރަށް ރުހުން ދޭންވާނީ ބަލާފައި، އެއް މަސްގަނޑަކުން ހެދިކާ ހަދާ އުސޫލަކުންނެއް ނޫން - ރީކޯ މޫސަ
މާވަށު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ރީކޯ މޫސަ އިއުލާނު ކުރައްވައިފި