ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:49
އެސްޓާސް
އެސްޓާސް
ސަން އޮންލައިން
އެސްޓާސް އިޔާ އެންޑް ސޭލް
ގޭތެރެއާއި ބަދިގެ ސާމާނުގެ ބޮޑެތި އޮފާތަކާއެކު އެސްޓާސް އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
 
ބަންޑަލް އޮފާ އާއި ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތައް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައި
 
މިއީ ލިމިޓެޑް ޓައިމް ސޭލްއެއް

ގޭތެރެއާއި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ބޮޑެތި އޮފާތަކާއެކު އެސްޓަސްގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓާސް އަކީ ރާއްޖޭގައި ގޭތެރެއަށާއި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސާމާނު ލިބެން ހުންނަ ފިހާރައެކެވެ. އެ ފިހާރައިގެ އަހަރީ ސޭލަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކަސްޓަމަރުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ސޭލެކެވެ. މި ސޭލުގައި ތަފާތު އެކި އޮފާތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭއިރު މީގެ ތެރޭގައި ބަންޑަލް އޮފާ އާއި ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލްގައި އެސްޓާސް އިން ދޮންނަ މެޝިނާއި އައިސްްއަލަމާރިއާއި ސޯފާ އާއި ޑައިނިން ސެޓާއި ޓީވީ އާއި އޭސީ އާއި ބެޑިންގސް ހާއްސަ ހެޔޮ އަގުތަކެއްގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި އެ ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނަ ޑެލި ޕަވަރ ޓޫލްސް އާއި ތަފާތު އެހެނިހެން ސާމާނުން ވެސް ބޮޑެތު ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

އެސްޓާސްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ލިމިޓެޑް ޓައިމްގެ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭތެރެއާއި ބަދިގެ އަޕްގްރޭޑުކޮށްލުމަށް ހީވެސް ނުކުރާ ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ވަކި ވަގުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނެއްކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ކަސްޓަމަރުން ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެސްޓާސް އިން އެދެއެވެ.

އެސްޓާސް އިން ފިހާރައަށް ގޮސްގެން އަދި އޮންލައިންކޮށް ވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭއިއިރު އޮންލައިން ކޮށް (www.astersonline.com) ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެސްޓާސް އިން ވަނީ އިޔާ އެންޑް ސޭލްއަށް ހާއްސަ ކެޓަގަރީއެއް ވެސް ހިމަނައިފައެވެ.

އިޔާ އެންޑް ސޭލްގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފާތަކުގެ އިތުރުން ވެސް އަދިވެސް އިތުރު އޮފާތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓާސް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މި އޮފާތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެސްޓާސްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް