ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:52
ފުލުހުން
ފުލުހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވައްކަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ
ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ނޭޕާލު މީހަކު މުދަލާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވޭ
 
އޭނާ އަކީ ސްޕޮންސަރަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއް

ސްޕޮންސަރަށް ފިލައިގެން އުޅުނު ނޭޕާލު މީހަކު ވަގަށް ނަގާފައިވާ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދަލާއެކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އެދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ޕްރިތިވީ މިޖާރްއެވެ. އޭނާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ދީފައިވަނީ 15 ދުވަހެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކުށް، އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކި ގަރީނާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. ދެ ދައުވާއެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި 60 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

އަދި ޝަރީއަތްކުރުމާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަމަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ މީނާ ވަގަށް ނެގި މުދަލުގެ އަގު އެއްލައްކަރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އިރު، އޭނާ އަކީ ސްޕޮންސަރަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާއެއްކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ގާޒީއެއް އައްޔަންކުރެވިފައި ނުވާތީ، އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާމެދު މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ، އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރިގޮތް ކަމަށް ފެންނާތީ އޭނާ މީގެކުރިން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޑްރަގް ވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމުން ބުނީ އެއީ ފުލުހުން "ޕްލާންޓްކުރި" ތަކެތިކަމަށް
ކޯޓުތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތްތޯ އަލުން ބަލަނީ
ޖަޒީރާ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް ހަށިވިއްކުމުގެ ނެޓްވޯކް ހިންގި މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީން ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުން މައްސަލަ ބަލަނީ
މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ވެހިކަލް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށްބުނެ އިތުރު މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވޭތޯ ބަލަނީ
މަގުތަކުން ފެން ހިނދި އާންމު ހާލަތަށް އަންނަންދެން، ކުނި ނުނެރުމަށާއި، ބަރު އުޅަނދުތަކާއި ހަތަރުފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ނުދުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
5 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ޕާކިސްތާނު މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
އެސްއޯ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ސީޕީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި