ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 21:10
އީރާން އަދި ސައޫދީ ދިދަ
އީރާން އަދި ސައޫދީ ދިދަ
ސައުދީގެޒެޓް
އީރާނުން 33 ގައުމަކަށް ވިސާ ހުޅުވާލުން
އީރާނުން 33 ގައުމަކަށް ވިސާ ހުޅުވާލައިފި
 
2016 ވަނަ އަހަރު ކަނޑާލި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް އަލުން ގާއިމް ކުރުމަށް ދެގައުމުން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ހިމެނޭހެން 33 ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާޔާ ނުލާ އީރާނަށް އެތެރެ ވެވޭގޮތަށް އެގައުމުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ކެބިނެޓް ބައްދަލް ވުމަކަށް ފަހު ނޫސް ވެރިންނާ ބައްދަލް ކުރައްވަމުން އީރާންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިއްޒަތުﷲ ޒަރްޣާމީ ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ދޮރުތައް މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމުގައެވެ. އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކެއް ކަމަށްވާ އީރާނުން ބޭނުންވަނީ މެހްމާންދާރީ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ފަސޭހައިން އެގައުމަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް ހެދުމަށް މަގުފަހި ކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ސެމީއޮފިޝަލް ނިއުސް އެޖެންސީ "އިސްނާ" އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިބަދަލާއެކު 45 ގައުމު އަދި ޓެރިޓަރީގެ މީހުންނަށް މިހާރު ވިސާނެތި އިރާނަށް އެރޭނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމު ތަކާވެސް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދާން އީރާނުން ބޭނުންވާކަން މިކަމުންވެސް ހާމަވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އީރާންގެ ވިސާ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ދަށުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ، ޔޫއޭއީ،އަދި ޤަތަރު ގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވިސާ އާއި ނުލާ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަދި މިހާތަނަށް ފުރިހަމަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމް ކޮށްފައި ނުވާ ބަހްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަނީ ވިސާއާ ނުލައި އީރާނަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައެވެ.

އޮމާން ގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިންވެސް އޮތީ އީރާނުން ވިސާ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އިސްނާ އިން ވަނީ މިފަހަރު ވިސާ ހުޅުވާލެވުނު ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް ހާމަ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލުބްނާން،ތޫނިސް، އިންޑިޔާ ގެ އިތުރުން ސެންޓްރަލް އޭޝިޔާ އަދި އެފްރިކާގެ ބައެއްގައުމުތަކާއި މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

އީރާން އާއި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަކީ އަވަށްޓެރި ދެގައުމު ނަމަވެސް ދެގައުމު ދެމެދު އޮތީ ބޮޑުނުތަނަވަސް ކަމެއް އުފެދިފައެވެ. އަދި ސައޫދީ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ފްރީ ކޮށް ދިނުމަކީ މިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދެގައުމު ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ތައް ރަގަޅު ކުރުމަށް އެޅިފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް ބެލެވެއެވެ.

އަށް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޑިސެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު އީރާންގެ އުމްރާވެރިން އަލުން ސައޫދީ އަށް ދަތުރު ކުރާނެއެވެ.

ޗައިނާ މެދުވެރި ވެގެން ބޭއްވުނު މަޝަވްރާތަކަކަށް ފަހު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއި އީރާނުން މިދިޔަ މާރަޗް މަހު ވަނީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ކަނޑާލި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން އަލުން ގާއިމް ކުރުމަށް އެއްބަސް ވެފައެވެ. އަދި ހުކުރުދުވަހުވެސް ވަނީ އެކަމާބެހޭ ބައްދަލް ވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް