ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:22
އިޖްތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ ބެހޭ ވަޒީރު، ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް
އިޖްތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ ބެހޭ ވަޒީރު، ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް
ދުވަސް އެމްވީ
އިބަމަ ޕްރޮޖެކްޓް
މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމެވެ."އިބަމަ" ގެ ކްރެޑިޓެއް ވެސް މިއަދު ނެގޭކަށެއް ނެތެވެ!
 
އިޖްތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރީން ނުވަތަ "އިބަމަ" އަކީ ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން 2021 ވަނަ އަހަރު ފެށި ހަރަކާތެއް
 
މި ހަރަކާތުގެ ބޭނުމަކީ އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި "ޕްރިވެންޓިވް" އަދި "ރެސްޕޮންސިވް" ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އަވަސް ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުން
 
މި ހަރަކާތް ހިންގަނީ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލުތަކުގެ ދަށުން، އެ ރަށްތަކުގައި ހުންނަ އިދާރާތަކާ އެކު ގުޅިގެން

ކޮންމެ ކަމަކީ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ އަށް ކުރި މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންތާ އެވެ. އެހެން ހަދަން ފަށައިފިނަމަ، ބައެއް ފަހަރު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އަގު ވެސް ވެއްޓެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއީ ވެސް އެކަހަލަ ކަމެކެވެ.

މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން، މާ މޮޅު އެއްޗެކޭ ހިތާ އިޖްތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މީސްމީޑިޔާއަށް ދޫކޮށްލި ޕޯސްޓެކެވެ. އެ ވުޒާރާގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި، ކުރީގެ ތައުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާ ހިންގެވި ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމްގެ "ކޯޓު"ކޮޅެކެވެ.

"އެންމެ ގާތުން ވީހާ އަވަހަކަށް ކަމެއް ނުހިނގަނީސް، ނޫނީ އެކަމެއް ހިނގާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އެދިމާވާ ބަޔަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ޙައްލުކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަ ވާނެ. އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާވިސް ސެންޓަރުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް، ގުޅިގެން މިފަދަ ހެލްތް ސެންޓަރުތައް ސްކޫލުތައް އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ކަންކަން ހައްލުކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ،"

މިނިސްޓަރު އެ ވިދާޅުވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ އިޖްތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރީން ނުވަތަ "އިބަމަ" ކަހަލަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ނޫނީ އެއީ ހަމަ އިބަމައިގެ ވާހަކަ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އިނގޭ ކަމަކީ، މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ ހަމަ އިބަމަ ކަމެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އިބަމައަކީ ކޯއްޗެއްކަން ބުނެލަދޭނަމެވެ. "އިބަމަ" އަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން އެ އަހަރުގެ ސެޕްޓްމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފެށި ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ މަގްސަދަކީ އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި "ޕްރިވެންޓިވް" އަދި "ރެސްޕޮންސިވް" ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އަވަސް ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުޑަކުދިންނާއި މީހުން ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ވީއެންމެ އަވަހަށް ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެއީ ހަމަ މިހާރުގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް އެ ވިދާޅުވާ "އެންމެ ގާތުން ވީހާ އަވަހަކަށް ކަމެއް ނުހިނގަނީސް، ނޫނީ އެކަމެއް ހިނގާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އެދިމާވާ ބަޔަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ޙައްލުކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަ ވާނެ،" ބައެވެ. އެ ކަމެވެ. އެ ހަރަކާތެވެ.

ދެން އޮތީ ވަޒީރު އެ ވިދާޅުވާ "އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާވިސް ސެންޓަރުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް، ގުޅިގެން މިފަދަ ހެލްތް ސެންޓަރުތައް ސްކޫލުތައް އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ކަންކަން ހައްލުކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ،" ކަމަށް ކުރެވޭ ވާހަކަ އެވެ.

ވަޒީރެވެ. ހަމަ ގައިމު ވެސް ތިޔަކަމަނާ، ޢާއިލީ ވުޒާރާގެ ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ނަމަވެސް، އެ މައުލޫމާތުތައް ތިޔަކަމަނާއަށް އެ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ހުންނާނީ ޙިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ޙިއްސާ ނުކޮށް ހުރުމަކީ ގައިމު ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްތާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ވަޒީރުގެ ހަނދާން އައުކޮށްލެއްވުމަށް، ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ކަންކަން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގި ގޮތް ކިޔާލަ ދޭނަމެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން އިބަމަ ތައާރަފްކޮށް، އިބަމައިގެ ތައާރަފެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ދީފައި އޮތީ ތިޔަ ވަޒީރު ތިޔަ ވިދާޅުވި ކަންކަން ހިމަނައިގެންނެވެ. އެ ވުޒާރާއިންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުލެވިން ފެންނަ ގޮތުން ނަމަ، އިޖްތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރީން “އިބަމަ” އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިސްވ،ެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އެފަރާތްތަކުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެނ،ް ވަށާޖެހޭ ގޮތެއްގައ،ި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަދުވެރިންނެވެ.

އެގޮތުން އިބަމައިގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ދިމިގްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި އުސޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށ،ް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ބާރުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ އެވެ.

އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޔުނިސެފްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިންގަންފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުމުން، މިދިޔަ ނޮވެމްބަރާ ހަމަައަށް އެކަނި ވެސް ރާއްޖޭގެ 12 އަތޮޅެއްގައި އަދި ތިން ސިޓީއެއްގެ ޖުމްލަ 836 ބައިވެރިން އިބަމައަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެ އެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަށް އިބަމައިގެ ޕްރޮޖެކްޓުން ނުކުރެވި އޮތީ، އެ ހަރަކާތަކީ ޔުނިސެފްގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތަކަށް ވުމާއެކު، އެ ހަރަކާތަށް ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުން އެކަންޏެވެ.

އެހެންކަމުން ވަޒީރު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ކަމެއް ނުހިނގަނީސް އެކަމެއްގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެށި "ޕްރިވެންޓިވް މެޝާސް"، އިބަމަ އަށް ނުވާނެ ގޮތެއް ހަމަ ނުވިސްނެ އެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ މަހެއް ނުވަނީސް އެކަން މުޅިން އަމިއްލަ ކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޢާއިލީ ވުޒާރާއިން ފެށި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި، އެ ސަރުކާރުން ފެށި އެ މަސައްކަތަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިޙްތިރާމެއް ދޭންވާނެ ތާ އެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ވަޒީރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އިޙްތިރާމު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުޑައިމީސް ކުރުމަކީ އެންމެ ރިވެތި ގޮތެއް ވެސް ނޫންތާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި