ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 21:33
ޣައްޒާގެ އުތުރާއި ދެކުނުން އެންމެ ސީރިއަސްކޮށް ޒަޚަމްވި ބަލި މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މެޑިކަލް ޓީމުތަކުން ދަނީ ކުރަމުން
ޣައްޒާގެ އުތުރާއި ދެކުނުން އެންމެ ސީރިއަސްކޮށް ޒަޚަމްވި ބަލި މީހުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މެޑިކަލް ޓީމުތަކުން ދަނީ ކުރަމުން
ރޮއިޓާސް
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން
އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްތީނު ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މެމްބަރުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގި: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ޕީއާރުސީއެސްއިން، ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރޖިކަލް ސާމާނާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މެމްބަރުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ފަލަސްތީނު ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީ (ޕީއާރުސީއެސް)ގެ މެޑިކަލް މުވައްޒަފުންނަށް ޣައްޒާގައި ތިބި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ފުރައްސާރައާއި މާރާމާރީގެ ހާދިސާތައް ތަފްސީލުކޮށްދީފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން، ޕީއާރުސީއެސްގެ އެހީތެރިޔަކު އިސްރާއީލު ސިފައިން ހިފަހައްޓައި، މާރާމާރީ ހިންގައި، ޖިންސީފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާއިރު، އަސްކަރިއްޔާގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ގާފިލާއެއް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ސީރިއަސް ބަލިމީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ޕީއާރުސީއެސްއިން ދަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޭނުންވާ ސަރޖިކަލް ސާމާނާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުރައްކާތެރި އިންސާނީ މިޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަށާލުމުން، ހަފުތާތަކެއް ވަންދެން އެ ސަރަހައްދަށް އެހީ ގެނައުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާއިރު، އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމީހުންގެ ހާލަތު "ދިރިހުރި ނަރަކައެއް"ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ.

މެޑިކަލް ޓީމުތަކުން ދަނީ ސީރިއަސް ޒަޚަމްވި މީހުން އިތުރު ފަރުވާއަށް ދެކުނުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޣައްޒާ ސިޓީގެ އަލްއަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޓްރޯމާއާއި ސާޖިކަލް ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޚާން ޔުނިސްގެ ނާސިރު މެޑިކަލް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ކްރިޓިކަލް 19 ޕޭޝަންޓުން ގެންދިއުމުގެ މަގުސަދުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއި ޕީއާރުސީއެސް ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޝަނަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

އުތުރުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މި ގާފިލާ ލަސްވީ ޣައްޒާ ވާދީގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައެވެ. އެ ވެހިކަލްތައް ގަދަކަމުން ބަލައި ފާސްކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ޗެކްކުރިއެވެ. ޕީއާރުސީއެސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިއެއްގެއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ވަންދެން ހިފަހައްޓައި، އެތަނުން އެހީތެރިޔަކަށް ހަތިޔާރު ދައްކައިގެން ދުރު ހިސާބަކަށް ގަދަކަމުން ގެންދިޔައެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނިގޮތުގައި ޕީއާރުސީއެސްގެ މުވައްޒަފަކު ހަތިޔާރުގެ ބިރު ދައްކައިގެން ކުޑަކަކޫޖަހަން މަޖުބޫރުކޮށް، ފުރައްސާރަކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގައި، ބަރަހަނާކޮށް، ބަލައި ފާސްކުރިއެވެ.

ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ވަނުމުން އެ ގާފިލާއަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާއިރު، ޒަޚަމްވި ބަލިމީހުންނާއެކު އެނބުރި އައުމުން އަނެއްކާވެސް ޣައްޒާ ވާދީގައި ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ ބަލި މީހުންނާއި މުވައްޒަފުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް، ޕީއާރުސީއެސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އެތައް ފަހަރަކު ހިފަހައްޓާފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިގެ ރިޕޯޓްގައި އިތުރަށް ބުނީ، ބަލި މީހުންނާއި އިންސާނީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ސަލާމަތީ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ގާފިލާ ނުރައްކާތެރި ސަރަހައްދުން ނުކުންނަން ޖެހުނީ ދޮޅު ގަޑިއިރު ފަހުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެޑިކަލް ސްޓާފުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކާއި، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެމްބިއުލާންސްފަދަ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ވެހިކަލްތަކާއި ތަންތަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ޣައްޒާގައި ވަގުތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާގައި ޔަހޫދީ ފައުޖުން ފެށި އުދުވާނުގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 18,412އަށް އަރާފައެވެ. އަދި، ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 50,000ށް އުފުލިފައެވެ. އެ މީހުންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްއިރު، ސުންނާފަތި ކޮށްލާފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި އެތަކެއް ހާސް ބަޔެއްގެ ހަށިތައް ތާށިވެފައިވާ ކަމުގައިވެސް ޣައްޒާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ