ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:35
އައި ކެއާ އޮޕްޓިކަލްސް
އައި ކެއާ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރ ޕްރޮމޯޝަން
ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރިއިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް!
 
ފްރޭމާއި ލެންސާ އެކީ ގަންނަނަމަ، ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް ގަތުމުން ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑްތަކަކުން %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް
 
ކަސްޓަމަރުންނަށް %30 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %30 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ފްރޭމާއި ލެންސް އެކީ ގަންނަ ނަމަ، ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް ގަތުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑްތަކަކުން %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 15، 2023 ން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 12، 2024 ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް