ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 19:42
އައިކެއަރ އިން ސްކޫލް ބަންދަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
އައިކެއަރ އިން ސްކޫލް ބަންދަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރ ޕްރޮމޯ
ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މޭ 1ން ފެށިގެން މޭ 31ގެ ނިޔަލަށް
 
 2000 އަށްވުރެ މަތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެން، ލަކީޑުރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ
 
ފްރޭމް އަދި އަވިއައިނުން 30 އިންސައްތަ އާއި ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އައިކެއަރއިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ފްރޭމް އަދި އަވިއައިނުން 30 އިންސައްތަ އާއި ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި 2000 އަށްވުރެ މަތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެން، ލަކީޑުރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އައިކެއަރއިން ބުނީ ލަކީޑުރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްއިން ދެ ބޭފުޅަކަށް ދަތުރެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޭ 1ން ފެށިގެން މޭ 31ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާ މި ޕްމޯޝަން، ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭހެން އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު އައިކެއަރގެ ހޮޓްލައިން، 3321026 އަށް ގުޅައިގެން ލިބޭނެކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކޫލް ސްކޫލުގެ ޕްރޮޖެކްޓުން ދަރިވަރުންގެ އުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ، ވިޔާނުދާ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝަފީޢު
"ކޫލް ސްކޫލް" ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި
މާލޭސިޓީގެ ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވޭ: މިނިސްޓަރު
ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރާ މުދައްރިސުންނާމެދު ދަނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން: އިހުސާން
މިސަރުކާރުން މުދައްރިސުންގެ ގާބިލްކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި، މައާފަށް އެދެންޖެހޭ: އިހުސާން
އާސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުމުގައިވެސް ކަންބޮޑުވުން
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އުނގެނުމުގައި އޭއައި ބޭނުން ކުރައްވާނެކަމަށް، ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނުއިރު ގިނަ ސްކޫލުތަކަށް ފޮތްތައް ނުލިބޭ
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ