ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:13
ޖެނިން ސިޓީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން އަނެއްކާވެސް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފައި
ޖެނިން ސިޓީގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން އަނެއްކާވެސް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފައި
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުން ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާދިނުން
އިސްރާއީލުން ޖެނިންއަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަތަރު މީހަކު ޝަހީދުވެއްޖެ
 
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިސްރާއީލު ސިފައިން ޖެނިންގައި ނޫސްވެރިންނާ ދިމާލަށް ކަރުނަ ގޭސް ޖެހުމުން ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި

އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނިން ސިޓީއަށް އިސްރާއީލު ނިރުބަވެރިން މިއަދު ދިން ޑްރޯން  ހަމަލާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ  ހަތަރު މީހަކު  ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ ވަފާއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ސިޓީއަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި އިތުރު މީހަކު ވެސް ޒަހަމްވި އެވެ.

އަލްޖަޒީރާ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ބުނީ މި ޑްރޯން އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ޖެނިންގެ މެދުތެރޭގެ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ އަލް-ސިބަތު އަވަށަށް ކަމަށާއި، ހަމަލާތައް ދިންއިރު، އިސްރާއީލުގެ ސްނައިޕަރުން ފުރާޅުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ.

2000 ގެ އަހަރުތަކަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮކްޓޫބަރު މަހު ހަމަލާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށާއި، ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވައިގެ ހަމަލާތައް ދެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ޖޫން މަހު  ޖެނިން ކައިރީގައި އިސްރާއީލްގެ ވެހިކަލަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ނުވަތަ ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ދިން ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބައެއް ކަމަށްބުނެ ފަލަސްތީނުގެ ތިން މީހަކު ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިސްރާއީލު ސިފައިން އެ ސިޓީގައި ނޫސްވެރިންނާ ދިމާލަށް ކަރުނަ ގޭސް ޖެހުމުން ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.

ރޮއިޓާސްގެ ފޮޓޯގްރާފަރު ރާނިޔާ ސަވާފްތާހު ޒަހަމްވެފައި ވަނީ އެ ސިޓީއަށް އެންމެ ފަހުން އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަދެ ދިން ރެއިޑް ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޕްރެސް ވެސްޓެއް ލައިގެން ތިބި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާގައެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހުންނަ އަލްއަރަބީ އަލް ޖާދީދުގެ ނޫސްވެރިޔާ ބުނި ގޮތުގައި އެނޫސްވެރިޔާ ބޭސްފަރުވާ އަށް އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންދިޔަ މަންޒަރު ވަނީފެނިފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއް ނޫން ކަމަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗްގެ އިތުރުން ރޮއިޓާސް އާއި އެޖެންސް ފްރާންސް-ޕްރެސް (އޭއެފްޕީ) އިން ދާދި ފަހުން ކުރި ތަހުގީގަށް އެނގުނު ގޮތުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ލުބުނާނުގައި އިސްރާއީލުން ދިން ދެ ހަމަލާއެއްގައި ރޮއިޓާސްގެ ފޮޓޯގްރާފަރު އީސާމް އަބުދުالله  ޝަހީދު ކޮށްލައި އިތުރު ހަ ނޫސްވެރިއަކު ޒަހަމްކޮށްލުމަކީ އާންމުންނަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށްވާއިރު، އެއީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެކެވެ.

ލުބުނާން-އިސްރާއީލް ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަމަލާތައް ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކުރި އިރު މީޑިއާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ސާފުކޮށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަން ތަހުގީގަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާއި ލުބްނާނުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 75 ނޫސްވެރިން ޝަހީދުވެ، 80 ނޫސްވެރިޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ޖާނަލިސްޓް ސިންޑިކޭޓުން ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ގެއްލި، 60 ނޫސްވެރިންގެ އާއިލާއަކަށް އަމާޒުކޮށް، 63 މީޑިއާ މުއައްސަސާއެއް ހަލާކުކޮށްލައި، 25 ލޯކަލް ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނެއް (ޣައްޒާގެ 24 އަދި ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެއް) އޮޕަރޭޝަނަށް ހުރަސްއަޅާފައިވެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނިއު އަރަބްގެ ނޫސްވެރިޔާ ދިއާ އަލް ކަހްލޫތު ވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭނާ ގެއިން ގެންދިޔައީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަތިޔާރުގެ ބިރު ދައްކައިގެންނެވެ.

ނޫސްވެރިންނަކީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ