ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:34
ނައިބު ރައީސް އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ނައިބު ރައީސް އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ޖެނީވާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް: ނައިބު ރައީސް
 
އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ މަޖިލީހާއި އެ މަޖިލީހާ ގުޅިފައިވާ ނިޒާމުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނައިބު ދެއްވި

އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރު ވޮލްކަރ ޓާރކްއާ ބައްދަލުކުރައްވައެވެ.‎ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ގައުމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކާއި ރަސްމީ އޮފީސްތައް ހިމެނޭހެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރުމުގައި އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ މަޖިލީހާއި އެ މަޖިލީހާ ގުޅިފައިވާ ނިޒާމުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ރާއްޖެއިން ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ދެއްވާފަވެ.‎

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިބު ރައީސާއި އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރު ވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި، އިންސާނީ ހައްގުތައް ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. ހާއްސަ ގޮތެއްގައި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ޣައްޒާއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ނައިބު ރައީސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.‎

ނައިބު ރައީސް ސްވިޒަލެންޑުގެ ޖެނީވާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާ، "ޔުނިވަރސަލް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް" އަށް 75 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު "ހިއުމަން ރައިޓްސް 75" ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 އިން 12 އަށް ބާއްވާ މަތީ ފަންތީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް