ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:41
ނައިބު ރައީސް ޕްލެޖިންގ ޓްރީ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ
ނައިބު ރައީސް ޕްލެޖިންގ ޓްރީ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ޖެނީވާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ހިއުމަން ރައިޓްސް 75: ރާއްޖޭގެ ވައުދުތައް ނައިބު ރައީސް އިއްވަވައިފި
 
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން 5 ކަމަކަށް ވަނީ ވައުދުތައް ހުށަހަޅާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް، "ހިއުމަން ރައިޓްސް 75" ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ މަތީ ފަންތީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޕްލެޖިން ޓްރީ ސެޝަން"ގައި، އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ވައުދުވާ ކަންކަން ހިމެނޭ ބަޔާން އިއްވަވައިފިއެވެ.

ސްވިޒަރލެންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ 5 ކަމަކަށް ވައުދުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ސަގާފަތް އާލާކުރުމަށްޓަކައި އެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ނައިބު ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވަނީ، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ އޮނިގަނޑުތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރާ ގޮތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އުފައްދާފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކިއެކި ނިޒާމުތަކާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ވައުދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މުޖުތަމައުގައި ފަރުދީގޮތުން އަދާކުރާ ދައުރާއި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެއިން ވައުދުވާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކޮށް، ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ތައުލީމު ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ނިޒާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދިވެހިންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅިލާމެހިފައި ވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ދިވެހިންގެ މުސްތަގުބަލު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މެންބަރު ގައުމުތަކުން މާނަހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން، އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ކެމްޕެއިނުގައި، 100އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރު ގައުމުން ވަނީ، އެ ގައުމުތަކުން ވައުދުވާ ކަންކަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް