ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:01
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ފޮޓޯ މައުރަޒުގެ ތެރެއިން
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ފޮޓޯ މައުރަޒުގެ ތެރެއިން
އެޗްއާރްސީއެމް
އެޗްއާރުސީއެމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގާއިމު ކުރިތާ 20 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ފޮޓޯ މައުރަޒެއް
 
ފޮޓޯ މައުރަޒު ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 18 އާ ހަމައަށް އެސްއެމްއީ ހަބުގައި
 
މޯސްޓް އެކްޓިވް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް
 
ޔަންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑްވޮކޭޓަކަށް ހޮވުނީ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވާ ފާތިމަތު އާލާ އަބްދުﷲ ސާލިހު

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ އާންމު ގަރާރު (ޔުނިވާސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް) އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މެންބަރު ޤައުމުތަކުން އަމަލުކުރަން ފެށިތާ 75 އަހަރު ފުރުމާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ގާއިމްކުރިތާ 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ލެންސް އޮން ހިއުމަނިޓީސް ޖާނީ" ގެ ނަމުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވި މި މައުރަޒަކީ އެޗްއާރުސީއެމް އާއި ޔޫއެން މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ހުޅުވި މައުރަޒެކެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މައުރަޒު މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ.

ފޮޓޯ މައުރަޒު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ހަފްލާގައި އެޗްއާރްސީއެމްގެ ފަރާތުން ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ދެ އެވޯޑެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މިއީ މިފަދަ އެވޯޑެއް އެ ކޮމިޝަނުން ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން "ބެސްޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް" އާއި "ޔަންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑްވޮކޭޓް" ގެ އެ ވޯޑު ވަނީ ދީފައެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނި ގޮތުގައި މި އެވޯޑުތަކަކީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކްލަބުތަކުންނާއި ކްލަބުގެ ދަރިވަރުންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފްކުރެވުނު އެވޯޑެކެވެ. ޔަންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެޑްވޮކޭޓް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވާ ފާތިމަތު އާލާ އަބްދުﷲ ސާލިހަށެވެ. އަދި މޯސްޓް އެކްޓިވް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށެވެ.   

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބަކީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންސާނީ ހައްގަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި، އިންސާނީ ހައްގުތައް ކުރިއެރުވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށް ބާރުއަޅުވައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ސަގާފަތެއް މުޖުތަމައުގައި އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި އެޗްއާރުސީއެމާއި، ޔުނިސެފް އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކްލަބުތަކެކެވެ. މި ކްލަބުތައް ސްކޫލުތަކުގައި ގާއިމުކޮށް މެނޭޖްކުރަނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނަން އެޗްއާރްސީއެމްއިން ލަފާދީފި
ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ މައްސަލަ: ނިންމުން ބާތިލުކުރަން އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގައިފި
މަކުނުދޫގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުން - ހާދިސާ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ގޮވާލައިފި
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި
ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ފުލުހުން އދ.ގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރޭ: އެޗްއާރުސީއެމް