ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 14:39
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
ޑރ.ޝަހީމް.ކޮމް
ޚުތުބާ ތަރުޖަމާކުރުން
އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބަހުން ޚުތުބާ ބެލޭނެ ގޮތް ހަދަނީ
 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޓީވީން ޚުތުބާ ގެނެސްދެމުންދާއިރު، އިނގިރޭސިބަހުން ސަބްޓައިޓުލް އަރުވާނެ
 
ރާއްޖޭގެ ޚުތުބާއަކީ ލާމަސީލު ޚުތުބާއެއް
 
އިސްލާމީ ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުކުރު ޚުތުބާއަކީ ލާމަސީލު ޚުތުބާއެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އިނގިރޭސި، އަދި ބަންގްލަދޭޝް ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ޚުތުބާ ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިމް ވިދާޅުވީ އަބަދުވަސް ކަންކަން ނިންމެވުމައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯއްދަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަހުން ޚުތުބާ ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ހޯދުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަން ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށާއި، ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ރަނގަޅު ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ދިވެހިބަހަށް އެކަމުން ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭރުގެ މުސްލިމް ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ފަތުރުވެރިންނާއި އަދި މަސައްކަތްތެރި ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށާއި ޚުތުބާގައި ކިޔާއެއްޗެއް އެނގެން އެ ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމް ނޫން މީހުންނަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތު ފަހުމްވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އިސްލާމީ ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚުތުބާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޚުތުބާއަކީ ލާމަސީލު ޚުތުބާއެއް ކަމަށާއި ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ ކަމަކާއި ހިނގާކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމީ ނަޒަރުން ޚުތުބާ ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ ބައެއް ގައުމުގައި ބައެއް ވާހަކަތައް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި އުޅެފިން. އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައި މިދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚުތުބާއަކީ ވަރަށް ލާމަސީލު ޚުތުބާއެއް. ލާމަސީލު ޚުތުބާއެއްކަމަށް މިދަންނަވަނީ އިލްމީ ޚުތުބާއެއް. ޝާމިލް ޚުތުބާއެއް. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ބައެއް ވާހަކަތައް ނުދެއްކޭނެ. ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ރާއްޖޭގެ ޚުތުބާއަކީ ވަރަށް އަމާން ވަރަށް އޮމާން ވަރަށް އިލްމީ އަދި ހުރިހާ ދާއިރާގެ ވާހަކަތައް އަންނަ ޚުތުބާއެއް. އިޖްތިމާއީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ވާހަކަތައް ވެސް އުންމަތުގެ ވާހަކަ، ފަލަސްތީނުގެ ވާހަކަތައް އަތުވެދާނެ. އަގްސާގެ ވާހަކަ އަތުވެދާނެ. އިޖުތިމާއީ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އަތުވެދާނެ، ދަރިންގެ ވާހަކަ މައިންބަފައިންގެ ވާހަކަ، ވެރިންގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ، ކީރިތި ރަސޫލާއާ ބެހޭ ވާހަކަ، އަސްހާބުބޭކަލުންގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ ވަރަށް ޝާމިލް ޚުތުބާއެކޭ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

އެހެންބަހަކުން ޚުތުބާ ގެނެސްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުތަކަށްފަހު، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ނިންމާފައި އޮތީ ޚުތުބާ ޓީވީން ގެނެސްދެމުންދާއިރު، އިނގިރޭސިބަހުން ސަބްޓައިޓްލް އެރުވުމަށްފަހު، އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި ޚުތުބާ އިނގިރޭސި އަދި ބަންގްލަދޭޝް ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޚުތުބާ އެހެން ބަސްތަކުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހު ޝާއިއުކުރުމުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ދިވެހި ޚުތުބާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ޚުތުބާ ބޭނުންކުރުން ވެސް ވަރަށް ގާތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ނުވަތަ އެކޮމިއުނިޓީތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށާއި، އެގައުމެއްގެ ދީނާއި، ސަގާފަތް ބުނެދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެކަމަކުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާއީ ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބައެއް ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް