ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:13
ވޭވަށު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ވޭވަށު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް
ކުށްކުރާ ކުދިން
ކުށްކުރާ ކުދިން ކުށުގެވެށިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވޭވަށު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދީފި
 
މުޖުތަމައުގައި ހިންގާ ކުށްތަކާއި ސްކޫލު ދަރިވަރުން އެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ކިޔާދީފައިވޭ

ކުށްކުރާ ކުދިން ކުށުގެވެށިން ދުރުހެލިކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މ. ވޭވަށު ސްކޫލު ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ވޭވަށު ކައުންސިލު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، މުޖުތަމައުގައި ހިންގާ ކުށްތަކާއި ސްކޫލު ދަރިވަރުން އެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާ އަދި އެ އުމުރުގެ ކުދިން އާންމުކޮށް ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުށްކުރާ ކުދިން އެކަމުން ދުރުހެލިކޮށް މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ ކުދިންގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރެވެނޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި ކުށްމަދު ވެއްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު ފުރިހަމަށް އަދާކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމާއި ސްކޫލުތަކުގެ ބެލެނިވެރިން އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިލްސިލާކޮށް ފުލުހުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް