ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:57
ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ކަރެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
ޖަލުތަކުގައި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ގާއިމުކުރެވިފައިނުވޭ: ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
 
ކަރެކްޝަންސްއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވި
 
ގައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތްކަން ކޮމިޝަނަރު ފާހަގަކުރެއްވި
 
ޖަލުތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަދުގެ ފެންވަރަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވި

ޖަލުތަކުގައި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޖަލުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޖާދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން ކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ، ޤައުމީ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި ރެއާއި ދުވާލު ވަރަށް އޯގަނައިޒްޑްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އޯގަތެރިކަމާއެކު ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާމެދު އޮފިސަރުން އަމަލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ބަލަމުންދާ ހިނދެއްގައި، ހެދިފައިވާ މުއާހަދާތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މޭ އައްޑަނައަކަށް ހަދައިގެން، ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ނަގައިގެން ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދާކަމުގައި ވެސް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލުތަކުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަދުގެ ފެންވަރަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ގާއިމުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި، ގައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތް ކަމަށާއި އެހެން އެއްގަމު އަދި ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް އެކަށީގެންވާރަށް ނެތްކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އެ މުވައްސަސާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރު ވަނީ އޮފިސަރުން ކުރާ ބުރަ އަދި މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ފަޚުރުވެރިވާ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މީހުންގެ ފާޑުކިޔުން ލިބުނުނަމަވެސް، އޮފިސަރުންގެ ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު ދެމިތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް