ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:53
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103ށް މަސް ކިރަނީ
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103ށް މަސް ކިރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯ
އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯ ވަކިކުރައްވައިފި
 
މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރެވޭނީ މިފްކޯ ހަރުދަނާކުރެވިގެންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި
 
ކުންފުނީގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި މިފްކޯއަކީ 100 އިންސައްތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ، އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ މިފްކޯ ހަރުދަނާކުރެވިގެންކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ކުންފުނި 100 އިންސައްތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރައްވަން ނިންމެވީކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ، މަސްވެރިންނަށް ޚާއްސަ ކޯޕަރޭޓިވެއް ގާއިމުކުރައްވައި، އެ ކޯޕަރޭޓިވަކީ މިފްކޯގެ ހިއްސާދާރެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ނިންމަވާފައި ވާކަންވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މިފްކޯ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު އެގޮތަށް ނިންމީ ކުންފުނީގެ ދަރަނި ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިހާރުވެސް އެ ކުންފުންޏަކީ ދަރަނި ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް ވާއިރު، އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން މިފްކޯގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް