ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:43
ޑރ.މުއިއްޒު އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޑރ.މުއިއްޒު އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޓްވީޓަރ
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުން
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަކީ "ނެގޯޝިއޭޓް" ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ނޫން
 
ފެންނަން އޮތީ އެ މައްސަލަ އަދިވެސް އޮތީ މަޝްވަރާގެ މަރުޙާލާގެ ނިކަން ޅަފަތުގައިކަން
 
ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބޭރުސިފައިން ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
މުއިއްޒު އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އެޖެންޑާއަކީވެސް ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭލުން ކަމަށް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން އެއަށް އިތުރަށް "ނެގޯޝިއޭޓް" ކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫންކަމަށް މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އެކި މަހައްލުތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނެގޯޝިއޭޓް ނުކުރުމުގެ މާނައަކީ އެއީ އިތުރު މަޝްވަރާއެއް، ހިޔާލުތަކެއް، އުނިއިތުރު ކަމެއްނެތި، ރަނުން ރަނަށް އެ ވިދާޅުވި ކަމެއް އެގޮތަކަށް ކުރުމެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފެންނަމުންމިދާ މަންޒަރުތަކުން ނެގޯޝިއޭޓުގެ މާނަވެސް މުޅިން އޮޅިއްޖެއެވެ.

ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެނބުރި ވަޑައިގެން މީޑިއާތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރިން އަޑުފުޅަށް ބާރު ލައްވާފައި ވިދާޅުވި ވާހަކަތައް މިހާރު އިވެނީ ތަންކޮޅެއް ލޮނުމަޑުކޮށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބޭރުސިފައިން ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ނެގޯޝިއޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށްވެސް އެ ދުވަހު ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް އެކަން ރަސްމީކޮށް ދަންނަވަން ލިބިވަޑައިގެން އެންމެ ފުޅާ ފުރުސަތުގައި ވެސް އެ މައުޟޫއަށް ވާހަކައެއް ދެއްކެވިކަމެއް މިއަދު އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ދެއްކެވިނަމަ އެއީ ސިއްރު ނުކުރައްވައި ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ހާމަވެސް ކުރެއްވޭނެ މައުލޫމާތުތަކެއް ނޫންތޯއެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވާނެކަމަށް އެންމެންވެސް ތިބީ އުއްމީދުކޮށްގެންނެވެ.

ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުންނާއި ހުދު ނަރެންދްރަ މޯދީއާއި އިންޑިއާގެ އެކިއެކި ނޫސްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުވެސް، ފެންނަން އޮތީ އެ މައްސަލަ އަދިވެސް އޮތީ މަޝްވަރާގެ މަރުޙާލާގެ ނިކަން ޅަފަތުގައި ކަމެވެ. ފިރުކެން ފަށައި ދުއްވައިގަންނަން އަދި ނަގާނެ ދުވަހެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

މުއިއްޒު އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އެޖެންޑާއަކީވެސް ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭލުން ކަމަށެވެ.  

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖަކުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދީފި ނަމަ، ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭލުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށާއި މިނިވަންކަން ކަށަވަރުވެގެންދާނެކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިއީ "ނޮން ނެގޯޝިއަބަލް" ކަންކަމުގައި ފެނިގެންވާނެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ނޮން ނެގޯޝިއަބަލްގެ މާނައަކީ އިތުރަށް ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. އިތުރަށް މަޝްވަރާގެ ކޯ ގްރޫޕުތައް ހައްދަވައިގެން މަސައްކަތް ދިގު ދަންމާލެވޭކަށް ނޯންނާނެއެވެ. މިއީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މަރުޙަލާއެވެ. އަމަލީ ގޮތުން އެކަން ކުރައްވަން ޖެހޭ މަރުޙަލާއެވެ.

މިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް އޭރު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިއަދު އެކަން އަމަލީ ގޮތުން ފެންނަންވެސް ޖެހެއެވެ. ނޮން ނެގޯޝިއަބަލްއޭ ވިދާޅުވެ، ތިޔަ ނެގޯޝިއޭޓް ކުރައްވަން ޖާގަ ދެއްވަވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް