ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:55
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ޔާމީންގެ އައު ޕާޓީ ޗެލެންޖަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނަމަ އެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ގައުމީ ވިސްނުމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ވިސްނުމުގައި އެމަނިކުފާނާއެކު ކުރިއަށްދާން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) ގެ ސަބަބުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ކަންކަމަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނާކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކޮޕް28 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. މިއީ ޔާމީން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ވާހަކަދެއްކެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޔާމީނުގެ އައު ޕާޓީގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަށް މުއިއްޒު ދެއްވީ ނުސީދާ ޖަވާބެކެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ވިސްނުމުގައި އެމަނިކުފާނާއެކު ކުރިއަށްދާން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށާއި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނަމަ އެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ގައުމީ ވިސްނުމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗެލެންޖުތައް ކުރިމަތިވަންޏާ އެ ޗެލެންޖުތަކާއެކީގަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގައުމީ ވިސްނުމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ. އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މާބޮޑެތި ކަންކަމެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަކަށް،
ރައީސް މުއިއްޒު

މިދިޔަ މަހު ޔާމީން ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނާ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެން އައު ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ޕާޓީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ މަޝްވަރާ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ނުނަންގަވާތީއެވެ. އަދި އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރައީސް މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ފޯން ކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާ ކަމަށް ވެސް ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެކަން ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން މިހާރު ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނުކުންނާނީ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ކަމަށް ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް