ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:28
އިސްރާއީލްގެ މިފަހަރުގެ ހަމަލާތައް ފަށާފައިވަނީ ޚާން ޔޫނިސްގެ ސަރަޙައްދުގައި
އިސްރާއީލްގެ މިފަހަރުގެ ހަމަލާތައް ފަށާފައިވަނީ ޚާން ޔޫނިސްގެ ސަރަޙައްދުގައި
އަލް ޖަޒީރާ
ހަނގުރާމަ އަލުން ފެށުން
ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު އިސްރާއީލުން އަނެއްކާވެސް ބޮންއަޅަން ފަށައިފި
 
ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް އިސްރާއީލަށް އަމާޒުވި ކަމަށް އިސްރާއީލުން ވަނީ ބުނެފައި

ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ޣައްޒާ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 7:00 އާއި ހަމައަށް ހަމަވުމާއެކު އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިން އަނެއްކާ ވެސް ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޮންއަޅަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. 

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިން ވަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޝެއިޚް ރަދުވާންއަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އަދި އެއްގަމުން ޣައްޒާގެ މެދުތެރޭގައި ވެސް ނިރުބަވެރިން ބަރު ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާއިރު، އެމީހުން ދަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތައް ފުޅާކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހަމަލާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް އިންޒާރެއް ނުދޭއިރު، އިސްރާއީލުން މިހާރު ބުނަމުންދަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ނިމުނު އިރު ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް އިސްރާއީލަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުބާރުހުރި އެއްވެސް މަސްދަރަކުން އަދި އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޑްރޯންތަކުގެ އަޑު އަނެއްކާ ވެސް ގަދަވެދާނެ ކަމަށާއި ސަލާމަތްވާން ބޭނުން މީހަކު ނަމަ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް އެނބުރި ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން ބުނަމުންދާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބާރުގަދަ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކާއި ވައިގެ މަގުން ބޮން އެޅުމުގެ ހާދިސާތައް ވެސް ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ގަޑިތަކުގައި އިސްރާއީލުން އެ ސަރަހައްދުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދޭ ހަމަލާތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެދާނެކަމަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ހަވާލާދީ ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މިފަހަރުގެ ޓާގެޓަކީ ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތައް އެކީއެކަށް ބިމާ ހަމަކޮށް ހަމާސްއާއި އަދި އެ ޖަމާޢަތާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކެއް ފޮހެލުން ކަމުގައި މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް